تفاهمنامه همکاری زیمنس برای حمایت از توسعه پایدار افغانستان در حضورداشت رئیس جمهور غنی به امضا رسید

5 دلو 1397: در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز، تفاهمنامه همکاری زیمنس برای حمایت از توسعه پایدار افغانستان میان داکتر محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و نمایندگان کمپنی زیمنس به امضا رسید.

این تفاهمنامه که در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سویس به امضار رسید، هر دو جانب بر ساخت یک استراتیژی جامع تلاش خواهند کرد که بر اساس آن کمپنی زیمنس با استفاده از تکنالوژی روز در رشد و توسعه پایدار در افغانستان همکاری خواهد کرد.

هدف اساسی این تفاهم نامه، تقویت زنجیرۀ ارزش زیرساخت های انرژی از طریق ایجاد ظرفیت تولید انرژی جدید، ساخت و نصب زیرساخت های جدید سیستم های انتقال و توزیع انرژی و عصری سازی زیربناهای موجود انرژی، بررسی منابع گاز طبیعی افغانستان و توسعه سیستم انتقال آن و همچنان بررسی شیوه های استفاده از گاز طبیعی در کشور، کار روی مدلی که بتواند افغانستان را به مرکز انتقال انرژی از آسیای میانه به جنوب آسیا مبدل نماید و توسعه سیستم ها برای کاهش ضایعات انرژی از جمله توسعه سیستم شبکه ها، مدیریت تقاضا، مدیریت شبکه ها و ایجاد مکانیزم ها برای کاهش ضایعات هنگام انتقال انرژی، می باشد.