سرپرست وزارت مالیه با شماری از وزراء، مسئولین ادارات مستقل و نماینده گان واحد های بودجوی ملاقات نمود

 ۱۳ دلو ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۱۳ دلو ۱۳۹۷ با شماری از وزراء، مسئولین ادارات مستقل و نماینده گان واحدهای بودجوی در خیبرهال وزارت مالیه ملاقات نمود.

در این ملاقات در رابطه به مرور و بررسی نقش مؤسسات سازمان ملل متحد در عملی ساختن برنامه ها و پروژه ها خارج از بودجۀ ملی و نقش ظرفیت وزارتخانه های مربوطه در مورد انسجام و همآهنگی بیشتر میان مؤسسات سازمان ملل متحد و ادارات حکومتی تاکید صورت گرفت.

قابل تذکر است که نشست وزارت مالیه در مورد عملی ساختن برنامه ها و پروژه ها خارج از بودجۀ ملی با ادارات ذیربط امروز آغاز گردید و قرار است که بشکل سکتور وار با سائر ادارات دولتی نیز تداوم یابد.