اولین جلسۀ عالیرتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دایر گردید

 ۱۴ دلو ۱۳۹۷: جلسۀ ابتدائی تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا امروز مؤرخ ۱۴ دلو ۱۳۹۷ تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردید.

در این جلسه وزراء و نماینده گان وزارتخانه های انکشاف دهات، وزیر مخابرات، کار، امور اجتماعی و شهداء و معلولین، فواید عامه، وزارت امور خارجه، شهر سازی و اراضی، اقتصاد، معادن، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات اداری ، ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و کمیسیون دسترسی به اطلاعات اشتراک داشتند.

محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن سپاسگزاری از تشریف آوری اشتراک کننده گان در سخنان افتتاحیۀ این نشست گفت:" هدف از برگزاری این جلسه؛ شریک ساختن مجدد تعهدات مشترک میان ارگان های دولتی و شرکای انکشافی بین المللی افغانستان مطابق سند چارچوب حسابدهی متقابل جینوا برای سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ایجاد و تقویت هماهنگی بهتر جهت تطبیق مؤثر و مثمر تعهدات مذکور در سطح مقامات عالی رتبه و نهائی ساختن پلان های تطبیقی تعهدات مراجع مسئول می باشد."

سرپرست وزارت مالیه از تمام ادارات و  نهادهای ذیدخل  تقاضا نمود که به طور همه جانبه در پروسه تطبیق تعهدات همکاری نمایند.

ادارات ذیدخل گزارش های تطبیقی خویشرا به مجلس ارائه کردند که از طرف اشتراک کننده گان پلان های تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا مثبت ارزیابی گردید زیرا اکثریت ادارات پلان های تطبیقی خویشرا قبل از زمان تعیین شده تکمیل نموده بودند.

در اخیر محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه از اشتراک کننده گان بخاطر تکمیل به موقع پلان های تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا تشکری نموده و برای تطبیق هرچه ییشتر شاخص های متذکره  آرزوی مؤفقیت نمود.