افغانستان به مردم جاپان یک میلیون دالر کمک کرد

مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت حادثات غم انگیز زلزله و سونامی که اخیراً در جاپان به وقوع پیوست و خسارات جانی و مالی بزرگی درپی داشت، با مردم دوست جاپان و حکومت آن کشور اظهار همدردی میکنند.

جاپان دربازسازی افغانستان بعد از جنگ نقش بارز و برجسته ای داشت که افغانها به این کمک ها به دید قدردانی مینگرد.

هر چند افغانستان از لحاظ اقتصادی هنوز مشکلات خود را حل نکرده، مردم افغانستان می خواهند عملاً در مساعی بازسازی بعد از حوادث با مردم جاپان همکار باشد. به همین منظور حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مبلغ یک میلیون دالر از عواید داخلی خویش به عنوان همدردی به مردم جاپان به آن کشور میپردازد.

وزیر مالیه جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال و وزیر خارجه جناب داکتر زلمی رسول حین سپردن چک به سفیر جاپان اظهار داشت: افغانستان عضو فعال جامعه جهانی بوده و در همه حالات متناسب توان خویش در حل مشکلات که در سطح دینا روی میدهد، سمهگیر می باشد.: