سرپرست وزرات مالیه با معاون بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا در رابطه به تطبیق پروژه های انکشافی این بانک بحث نمود

 ۲۱ میزان ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء  امروز مؤرخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ به تداوم نشست های حاشیوی نشست سالانۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با محترم دانی الکساندر، معاون بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا ملاقات نمود.

در این ملاقات سرپرست وزارت مالیه با ایشان در رابطه به تطبیق پروژه های انکشافی این بانک بادرنظرداشت اولویت های مردم، برگزاری مجالس سه جانبه برای اخذ قرضۀ سهل، همکاری های این بانک در بخش های کلیدی به خصوص انرژی سولر بحث همه جانبه نمود.