سرپرست وزارت مالیه با معاون نخست وزیر ازبکستان و هیئت جانب ایرانی در رابطه به توسعۀ روابط اقتصادی دوجانبه مجالس جداگانه نمود

 ۲۱ میزن ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با محترم علی شیر سلطانوف، معاون نخست وزیر ازبکستان در حضور معین وزارت مالیه این کشور و هیئت جانب ایرانی بطور جداگانه دیدار نمود

در دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستان در رابطه به پروژۀ خط آهن، همکاری های منطقوی، پروژه انتقال برق از سرخان الی پل خمری و دیگر مسایل ذیعلاقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

طی این دیدار جانب ازبکستان از سرپرست وزارت مالیه دعوت بعمل آورد تا منظور تطبیق بهتر پروژه ها به ازبکستان تشریف بیاورند.

همچنان طی ملاقات با هیئت جانب ایرانی در رابطه به تکمیل قطعۀ سوم خط آهن خواف-هرات، همکاری ها و تبادلۀ اطلاعات گمرکی به منظور مبارزه علیه فساد و جلوگیری از قاچاق اموال بحث مفصل صورت گرفت.