آثار باستانی بدست آمده در میدان هوائی بین المللی حامد کرزی به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد

  4 قوس 1397: آثار باستانی بدست آمده در میدان هوائی بین المللی حامد کرزی که  شامل ۳۰۵ قلم آثار باستانی می گردد دیروز مؤرخ ۴ قوس سال ۱۳۹۷ از طرف معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه رسما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد.

در مراسم تسلیم دهی این آثار محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، محترم پوهاند محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی، رئیس آرشیف ملی، نماینده یونسکو و شماری از کارمندان ادارات مختلف حکومت اشتراک داشتند.

آثار باستانی متذکره شامل ۴۸ اثر قلمی و خطی باستانی، ۲۳۲ عدد سکه های فلزی، مسی، برنجی و طلائی مربوط به دور های مختلف (دورۀ کوشانی و اسلامی) یک عدد آفتابه فلزی، دو عدد کوزه گلی، دو عدد کاسه گلی نقش دار، یک عدد مجسمه کوچک از دورۀ بودائی ها، ۱۰ اثر خطی و قلمی و نه عدد سکه فلزی می گردد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش های وزارت مالیه بخاطر حفاظت این آثار، جلوگیری از انتقال آن به خارج از کشور و تسلیم دهی آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپاسگزاری نمود.