نشست های جداگانۀ استماعیه بودجه سال مالی ۱۳۹۸ آغاز گردید

 26 سنبله 1397: نشست های جداگانۀ استماعیه بودجه سال مالی ۱۳۹۸ دیروز مؤرخ ۲۵ سال ۱۳۹۷ تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و اشتراک مسئولین وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و اداری هوانوردی ملکی در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردیده و در رابطه به مسائل بودجوی ادارات متذکره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این نشست ها، سرپرست وزار مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء خطوط اساسی استماعیه سال مالی ۱۳۹۸  را به اشتراک کننده گان توضیح داد.

 وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و اداری هوانوردی ملکی مطابق اجنداء نیازمندی های بودجوی ادارات متذکره را بشمول موضوعات جندر ارائه نمودند که در این رابطه کمیتۀ بودجه و مسئولین ادارات متذکره بحث های مفصل نموده و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

قابل تذکره است که  نشست استماعیه بودجه سال مالی ۱۳۹۸ بشکل دومدار با سائر ادارات دولتی نیز برگزار می گردد.