تداوم جلسات استماعیه بودجه ملی سال مالی۷ ۱۳۹

2 میزان 1397:  به تداوم جلسات استماعیۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸، نشست های جداگانۀ استماعیه دیروز مؤرخ ۲ میزان ۱۳۹۷ تحت رهبری محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء با اشتراک هیئت ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی و مسئولین وزارت اقوام و قبائل، ادارۀ احصاحیۀ مرکزی و ریاست عمومی امور کوچی ها در خیبرهال وزارت مالیه برگزار گردید

سرپرست وزارت مالیه خطوط اساسی استماعیه بودجه سال مالی ۱۳۹۸ توضیح و تشریح نموده و طی نشست های جداگانه فعالیت های قبلی و پلان های انکشافی آیندۀ این ادارات را استماع نمود.

 هیئت ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی و مسئولین وزارت اقوام و قبائل، ادارۀ احصاحیۀ مرکزی و ریاست عمومی امور کوچی ها نیازمندی بودجوی شانرا بشمول موضوع جندر به جلسه ارائه نموده و در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.