تداوم جلسات استماعیۀ بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸

 7 میزان 1397: به تداوم جلسات استماعیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸، امروز مؤرخ ۷ میزان ۱۳۹۷ نشست های استماعیۀ جداگانۀ با هیأت وزارت مبارزه با مواد مخد، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، ادارۀ حفاظت از محیط زیست و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تحت ریاست محترم فرید حکمت، معین اداری و سرپرست وزارت مالیه در خیبرهال این وزارت دایر گردید.

در این نشست ها، معین اداری وزارت مالیه ضمن بیان چارچوب اصلی استماعیۀ سال مالی ۱۳۹۸ به مسئولین ادارات متذکره، با ایشان در رابطه به نیازمندی های بودجوی این ادارات، درنظرگرفتن اولویت های شان در بودجۀ ملی سال مالی آینده مطابق به امکانات مالی بحث و تبادل نظر نمود.

هیأت رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، ادارۀ حفاظت از محیط زیست و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان نیازمندی های بودجوی شان را بشمول موضوع جندر به جلسه ارائه نموده و در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردیدږ