تداوم جلسات استماعیۀ بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ با وزارت های معادن پطرولیم، ارشاد، حج و اوقاف و ترانسپورت

 10 میزان 1397: به تداوم جلسات استماعیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸، امروز مؤرخ ۱۰ میزان ۱۳۹۷ نشست های استماعیۀ جداگانۀ با اشتراک محترمه نرگس نهان، وزیر معادن پطرولیم، محترم فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف و محترم محمد حمید طهماسی، وزیر ترانسپورت تحت ریاست محترم فرید حکمت، معین اداری و سرپرست وزارت مالیه در خیبرهال این وزارت دایر گردید.
در این نشست ها، معین اداری و سرپرست وزارت مالیه ضمن بیان اهداف و چارچوب اصلی نشست های استماعیۀ سال مالی ۱۳۹۸ به وزارت های محترم، با ایشان در رابطه به نیازمندی های بودجوی وزارت های متذکره، درنظرگرفتن اولویت های شان در بودجۀ ملی سال مالی آینده مطابق به امکانات مالی بحث و تبادل نظر نمود.


وزارت های معادن پطرولیم، ارشاد، حج و اوقاف و ترانسپورت نیازمندی های بودجوی شان را به جلسه ارائه نموده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.