تداوم نشست های استماعیۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸

 31 سنبله 1397:محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ 31 سنبله ۱۳۹۷ به تداوم نشست های استماعیه سال مالی ۱۳۹۸ با مسئولین وزارتخانه های دفاع ملی و امور داخله نشست های جداگانۀ استماعیه را دایر نمود.

طی این نشست ها سرپرست وزارت مالیه خطوط اساسی استماعیۀ ۱۳۹۸ را بیان نموده و با مسئولین ادارات متذکره در رابطه به موضوعات بودجوی و صرفه جوئی در ده درصد بودجه این ادارات جهت رسیدن  به خود اتکائی مالی بحث و تبادل نظر نمود.

مسئولین وزارتخانه های دفاع ملی و امور داخله مطابق اجنداء ضروریات بودجوی ادارات متذکره بشمول مسایل جندر را ارائه نمودند که در مورد کمیتۀ بودجه با ایشان بحث همه جانبه نموده و فیصله های لازم اتخاذ گردید.