موافقتنامۀ همکاری های انکشافی به ارزش مجموعی ۳۳۰ میلیون کرون دنمارکی (۵۰ میلیون دالر امریکائی) میان حکومت افغانستان و کشور دنمارک به امضاء رسید

15 عقرب 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء  امروز مؤرخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ موافقتنامۀ همکاری های انکشافی را به ارزش مجموعی ۳۳۰ میلیون کرون دنمارکی (۵۰ میلیون دالر امریکائی) با محترم نیکولاج پیترسن، سفیر دنمارک مقیم کابل به امضاء رسانیدند.

حکومت دنمارک طرح سه ساله (۲۰۱۸-۲۰۲۰) مشارکت این کشور را به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دالر امریکائی به حکومت افغانستان اختصاص داده که این بودجه توسط محترمه اولا پیترسن تورنیس، وزیر همکاری های انکشافی دنمارک منظور گردیده است. کشور دنمارک در طی ۱۵ سال گذشته در بخش برنامه های ملی انکشافی افغانستان کمک نموده است.

مشارکت دنمارک در افغانستان شامل چهار محور بهم پیوسته می گردد که برنامه های انکشافی در صدر آن قرار دارد، همچنان این کشور در بخش های کمک های مالی برای نیروهای امنیتی از طریق صندوق وجهی صلح و ثبات، کمک های بشر دوستانه برای بازگشت و ادغام مجدد مهاجرین و بی جاشده گان داخلی و مشارکت ۱۶۰  نظامی این کشور جهت آموزش و مشاوره در چارچوب ماموریت حمایت قاطع با افغانستان همکاری می نماید.

کمک های دنمارک برای افغانستان در مطابقت با چارچوب ملی صلح و انکشاف این کشور قرار دارد که هدف آن کاهش فقر با تمرکز بر تقویت سکتور خصوصی است که از طریق ده برنامه دارای اولویت تطبیق می گردد.

مطابق به چارچوب حسابدهی متقابل، دنمارک از حکومت افغانستان برای رسیدن به اهداف کلیدی که همانا بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان است، حمایت خواهد نمود.

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه گفت:"  حکومت افغانستان از کمک کشور دنمارک در حمایت از افغانستان برای ایجاد یک دموکراسی پایدار صمیمانه قدردانی می کند. موافقتنامۀ انکشافی سال های (۲۰۱۸-۲۰۲۰) با حمایت از بخش های حکومتداری خوب، سکتور زراعت و تحصیلات، حکومت افغانستان را برای دستیابی به کارآیی و خود کفائی کمک می نماید."

محترمه اولا پیترسن تورنیس، وزیر همکاری های انکشافی دنمارک در رابطه به امضای این موافقتنامه گفت:" از امضاء موافقتنامۀ ۵۰ میلیون دالری دنمارک با جانب افغانستان بسیار خرسندم. افغانستان یکی از بزرگترین دریافت کننده کمک های انکشافی و بشردوستانۀ دنمارک بوده که بودجه انکشافی سالانه این کشور برای افغانستان تقریبا ۷۰ میلیون دالر  امریکایی می باشد. کمک امروزی نشانگر حمایت قوی دنمارک از افغانستان در یک موقع حساس است. من خرسندم که در بهار امسال از افغانستان دیدار بعمل آوردم، با وجود چالش های که افغانستان با آن مواجه هست شاهد پیشرفت های نیز در زمینه حقوق زنان و تعلیم و تربیه هستیم."

وی افزود:" با امضای این موافقتنامه جدید، ما با حکومت افغانستان و جامعه مدنی در ایجاد یک دولت مؤثر دموکراتیک، شفاف و پاسخگو همکاری می کنیم. تمرکز اصلی این برنامه در بخش ارتقاء حقوق بشر و مبارزه علیه فساد می باشد. همچنان برنامه متذکره سکتور خصوصی، زراعت و تعلیم و تربیت را حمایت می کند که یک مشوق اساسی برای حصول اطمینان از یک افغانستان با ثبات و خود کفاء است."