رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه معرفی گردید

 4میزان 1397: محترم شمروز خان مسجدی که اخیراً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری  به حیث رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه تقرر حاصل نموده است، امروز مؤرخ ۴ میزان ۱۳۹۷ توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء برای کارمندان این ریاست معرفی گردید.

در این مراسم که شماری از رؤسا و کارمندان اشتراک داشتند، محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن قدردانی از کارکرد های محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس اسبق ریاست ارتباط و آگاهی عامه برای رئیس جدید التقرر این ریاست در تمام امور محوله آروزی مؤفقیت نمود.

محترم شمروز خان مسجدی، رئیس جدید التقرر ریاست ارتباط و آگاهی عامه  ضمن تشکری از اعتماد رهبری وزارت مالیه وعده سپرد تا جهت پیشبرد هرچه بهتر امور این اداره از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده و خواهان همکاری همه جانبۀ کارمندان برای پیشبرد امور این ریاست گردید.

قابل تذکر است که محترم مسجدی دارندۀ سند لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد از پوهنتون جامعۀ اسلامی هندوستان بوده و سند ماستری خویشرا در رشتۀ مطالعات بین الملل از پوهنتون کنسانس ایالات متحده امریکا بدست آورده است. همچنان ایشان در رشتۀ انکشاف و توسعۀ اقتصادی ممالک بعد از جنگ دارای تخصص می باشد. وی قبلاً به حیث رئیس ارتباط استراتیژیک و رسانه های پوهنتون امریکائی افغانستان ایفای وظیفه نموده و فعلاً بحیث پروفیسور علوم سیاسی ایفای وظیفه مینماید.  همچنان وی پیش از این به حیث عملیاتی ریاست عمومی گمرکات کار نموده و تجربه کاری در وزارتخانه های احیا و انکشاف دهات و وزارت اطلات و فرهنگ را نیز دارد.