به تداوم جلسات استماعیه سال مالی ۱۳۹۸ با شماری از ادارات نشست دایر گردید

 7 میزان 1397: به تداوم جلسات استماعیه سال مالی ۱۳۹۸ امروز مؤرخ ۸ میزان ۱۳۹۷ با هیأت ادارۀ ثبت احوال نفوس، اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت اطلاعات و کلتور و ادارۀ عالی تفتیش تحت ریاست معین اداری و سرپرست وزارت مالیه در خیبرهال وزارت مالیه نشست های جداگانه دایر گردید.

در این نشست ها، معین اداری وزارت مالیه ضمن تشریح خطوط اساسی استماعیۀ ۱۳۹۸ با مسئولین ادارات متذکره در رابطه به نیازمندی بودجوی شان و درنظرگرفتن اولویت های شان در بودجۀ ملی سال آینده بادرنظرداشت امکانات مالی بحث و تبادل نظر نمود.

هیأت ادارۀ ثبت احوال نفوس، اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت اطلاعات و کلتور و ادارۀ عالی تفتیش نیازمندی های بودجوی شانرا بمشول موضوع جندر  به جلسه ارائه نموده و تصامیم لازم اتخاذ گردید.