صندوق بین المللی پول چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را مثبت ارزیابی نمود

 9 میزان 1397: هیأت رهبری وزارت مالیه تحت ریاست محترم خالد پایند، معین مالی وزارت مالیه مؤرخ ۹ میزان ۱۳۹۷ با هیأت رهبری صندوق بین الملللی پول (IMF) به ریاست محترم کریستوف دوينوالد، در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان ملاقات نموده و با ایشان در رابطه به تکمیلی دور چهارم برنامۀ  تمدید تسهیلات اعتباری (ECF) بحث های همه جانبه نمودند.

در نتیجه، پس از بررسی تعهدات افغانستان در بخش های عملکرد مالی، رشد اقتصادی، اصلاحات در سکتور مالی و اقتصادی، ایجاد دسپلین مالی و تقویت سکتور خصوصی، مقامات افغان و بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول، چهارمین دور برنامۀ تمدید تسهیلات اعتباری (ECF) را مؤفقانه  تکمیل نمودند.