مشرانو جرگه مسوده سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را به اکثریت آرا تائید نمود

 ۵ قوس ۱۳۹۷: اعضای محترم مشرانو جرگه دیروز مؤرخ ۴ قوس ۱۳۹۷ مسوده سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را به اکثریت آراء تائید نمودند.

وزارت مالیه سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را به تاریخ ۲۰ عقرب سال جاری به مشرانو جرگه ارائه نمود. سناتوران محترم مشرانو جرگه بعد از شریک نمودن ملاحظات و پیشنهادت شان با وزارت مالیه، سند متذکره را تائید نمودند.

مجموع بودجۀ ملی برای سال مالی ۱۳۹۸جمعاً مبلغ ۳۹۹ میلیارد افغانی منجمله  ۲۷۵میلیارد افغانی بودجۀ عادی و مبلغ  ۱۲۴میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی پیشبینی گردیده است.

سند بودجۀ ملی سال ١٣٩۸ معلومات جامع را در مورد تخصیص منابع در سکتورهای مختلف و عواید داخلی و خارجی، به صورت تفصیلی در مطابقت با معیار های بین المللی ارائه مینماید.

محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء از سناتور صاحبان محترم مشرانو جرگه بخاطر تائید به موقع سند بودجۀ ملی تشکری نمود تا به اساس ماده ۹۸ قانون اساسی سند بودجۀ ملی غرض تصویب به نماینده گان محترم ولسی جرگه ارائه گردد.