وزارت مالیه برای رسیدن به خود کفائی گام های بلندی را برداشته است

 23 میزان 1397: دستآوردهای چهار سال اخیر وزارت مالیه و وضعیت مالی افغانستان امروز مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۷ طی یک سمیناری برای محصلین و استادان پوهنتون کاروان ارائه گردید.

در این مراسم محترم شمروز خان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه، محترم پردیس ویاند، رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کاروان، معاون عملی و شماری از محصلین و استادان این پوهنتون اشتراک داشتند.

محترم پردیس ویاند، رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کاروان در سخنان افتتاحیه، ضمن تشکری از ابتکار جدید وزارت مالیه بخاطر اطلاع رسانی از دستآوردهای این وزارت و مراعات اصل پاسخگوئی به شهروندان، برگزاری این سمینار را برای بلند بردن آگاهی محصلین از دستآوردها و اصلاحات مالی افغانستان مفید دانسته و تذکر داد که محصلین می توانند از احصائیه، ارقام و محتویات این سمینار در مونوگراف های خویش استفاده نمایند.

محترم شمروز خان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه اهداف، چشم انداز مالی، دورنمای کلی وضعیت اقتصادی و پلان های وزارت مالیه را برای محصلین تشریح نموده و گفت که وزارت مالیه با آغاز حکومت وحدت ملی که مصادف با آغاز دهۀ تحول می گردد گام های بلندی را برای رسیدن به خود کفائی برداشته است.

وی افزود:" طی سه سال اخیر وزارت مالیه توانست که عواید ملی را از ۹۹ میلیارد به ۱۷۰ میلیارد افزایش داده و مصرف بودجۀ انکشافی خویشرا از ۴۶ فیصد به ۹۵ فیصد افزایش دهد. همچنان طی سال های اخیر مصرف  بودجۀ انکشافی به سطح حکومت از ۴۴ فیصد به ۶۷ فیصد افزایش یافت که این مسئله تطبیق بیشتر پروژه های انکشافی را نشان می دهد."

همچنان محترم مسجدی طی این سمینار در رابطه به سیستم سازی، تطبیق اصلاحات، مبارزه علیه فساد، همکاری های منطقوی و ترازیتی با کشور های منطقه و دستآوردهای های بین المللی وزارت مالیه بشمول برگزاری کنفرانس بروکسل و آمادگی ها و برنامه های حکومت برای برگزاری کنفرانس ژنیو در اکتوبر سال جاری معلومات داده و به سوالات محصلین و استادان پاسخ ارائه نمود.