وزیر مالیه نظریات و پیشنهادت اعضای محترم مشرانو جرگه را در مورد مسوده سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ استماع نمود

 30 عقرب 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۳۰ عقرب ۱۳۹۷ برای استماع نظریات و پیشنهادات سناتوران محترم، در مورد بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ در مجلس عمومی مشرانو جرگه اشتراک نمود.

سناتوران محترم مشرانو جرگه جهت مؤثریت و مثمریت هرچه بیشتر بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ نظریات، پیشنهادات و سوالات شانرا مطرح نمودند و به سوالات شان توسط سرپرست وزارت مالیه جواب ارائه گردید.

در این نشست سرپرست وزارت مالیه برای شان أطمینان داد که نظریات شان در سند بودجۀ ملی با درنظرداشت قوانین نافذۀ کشور و امکانات موجود در نظر گرفته شده و از آنها درخواست نمود که بودجۀ ملی را بخاطر تطبیق پروژه های انکشافی به وقت معین و روند کاری حکومت هرچه سریع تر تائید نمایند تا غرض تصویب به نماینده گان محترم مردم در ولسی جرگه ارائه گردد.

بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ به تاریخ ۲۰ عقرب سال جاری به مشرانو جرگه ارائه گردید، مجموع بودجۀ ملی برای سال مالی ۱۳۹۸جمعاً مبلغ ۳۹۹ میلیارد افغانی منجمله  ۲۷۵میلیارد افغانی بودجۀ عادی و مبلغ  ۱۲۴میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی پیشبینی گردیده است.