آرشیف عصری ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه افتتاح گردید

 ۹ عقرب ۱۳۹۷: آرشیف عصری ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه، امروز مؤرخ ۹ عقرب ۱۳۹۷ افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در این مراسم افتتاح، محترم محمد ظریف علم ستانکزی، رئیس عمومی تفتیش، محترم نادر احمدی، سرپرست ریاست عمومی املاک دولتی و شماری از رؤسا و کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند.

این آرشیف قبلاً منظم نبوده و عدم موجودیت مکان معیاری و مناسب بخاطر حفظ اسناد، از جمله مشکلات عمدۀ آن بود.

وزارت مالیه به منظور  حفظ مصئون ۲۴  هزار سند جایداد های دولتی، سرعت بخشیدن به امور اداری، اطمینان از جلوگیری از اتلاف وقت و پراکندگی اسناد و مکاتیب و ثبت و نگهداری بهتر معلومات املاکی دولتی آرشیف را بشکل عصری ایجاد نمود.

با استفاده از این آرشیف دیجیتالی و عصری میتوان معلومات جایدادهای ثبت شده، عواید جمع آوری شده، داوطلبی ها، قراردادها، حفظ و مراقبت، پروژه ها و غیره معلومات مرتبط به املاک دولتی را دریافت نمود.