ارائه سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ به مشرانو جرگه

 13 عقرب 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ به همراهی محترم داکتر محمد کریم باز، معین دولت در امور پارلمانی در نشست عمومی مشرانو جرگه اشتراک نموده و به اساس ماده ۹۸ قانون اساسی سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را به سناتور صاحبان محترم ارائه نمود.

سرپرست وزارت مالیه به اعضای مشرانو جرگه در رابطه جمع آوری عواید ملی مطابق به پلان تعیین شده مالی و افزایش ۳۰ درصدی آن در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۳، ارزیابی چهار دور مؤفقانه اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت توسط صندوق بین المللی پول، بهبود در شاخص های مصرف بودجه ملی، همکاری های ترانزیتی و اقتصادی منطقوی، رشد و تقویت سکتور خصوصی، زراعت، ترانسپورت، انرژی و خلاصۀ مسودۀ بودجۀ ملی ۱۳۹۸ معلومات جامع ارائه نمود.

در این نشست سرپرست وزارت مالیه برای شان أطمینان داد که نظریات شان در سند بودجۀ ملی با درنظرداشت قوانین نافذۀ کشور و امکانات موجود در نظر گرفته شده و از آنها درخواست نمود که بودجۀ ملی را بخاطر تطبیق پروژه های انکشافی به وقت معین و روند کاری حکومت هرچه سریع تر تائید نمایند تا غرض تصویب به نماینده گان محترم مردم در ولسی جرگه ارائه گردد.

مجموع بودجۀ ملی برای سال مالی ۱۳۹۸جمعاً مبلغ ۳۹۹ میلیارد افغانی منجمله  ۲۷۵میلیارد افغانی بودجۀ عادی و مبلغ  ۱۲۴میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی پیشبینی گردیده است.

بخش اعظم بودجۀ انکشافی برای پنج سکتور (زیربناء، زراعت وانکشاف دهات، صحت، حکومتداری و معارف) اختصاص داده شده که باالترتیب  ۵۲ میلیارد، ۲۳ میلیارد ۱۳ میلیارد، ۸.۸ میلیارد افغانی و ۶.۸  میلیارد افغانی را از مجموع بودجۀ انکشافی احتواء می‌نماید.

قابل تذکر است که بودجه سال مالی ۱۳۹۸ به اساس واقعیت ها، منابع دست داشته و اولویت های حکومت تنظیم گردیده است. در این بودجه توجه بیشتر روی بودجه انکشافی صورت گرفته که اگر با بودجه شروع سال قبل مقایسه گردد افزایش ۱۲ درصدی را نشان میدهد. این در حالیست که در بودجه عادی صرفه جویی صورت گرفته است.