سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ به اکثریت آراء توسط ولسی جرگه به تصویب رسید

 ۱۰ جدی ۱۳۹۷: سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ امروز مؤرخ ۱۰ جدی ۱۳۹۷ توسط نماینده گان محترم مردم در ولسی جرگه در حضور محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشارو ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به اکثریت آراء به تصویب رسید.

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۳۹۹ میلیارد افغانی می باشد که از این میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴میلیارد آن بودجه انکشافی میباشد.

اولویت های حکومت در سند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ بخش های امنیت، زیربناء، معارف، حکومتداری، زراعت و انکشاف‌دهات که به ترتیب ۴۱ %، ۱۴ %، ۱۳%، ۹%  و ۸%) بودجه را از مجموع بودجۀ ملی به خود اختصاص می‌دهد.

همچنان ۴۹ فیصد بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ توسط منابع داخلی و ۵۱ فیصد متباقی توسط منابع خارجی تمویل می گردد.

رهبری وزارت مالیه از نماینده گان محترم مردم در ولسی جرگه بخاطر تصویب به موقع بودجۀ ملی سپاسگزاری و قدردانی می نماید.