خدمات

وزارت مالیه خدمات ذیل به هموطنان تقدیم میکند:
جمع آوری عواید، مالیاتی و غیر مالیاتی

وزارت مالیه خدمات ذیل را به ادارات دولتی عرضه میدارد:
ساختن بودجه ( به همه ادارات دولت)
جریان تخصیصات( به همه ادارات دولت)
جریان تادیات( به همه ادارات دولت)
گزارشهای بودجه سالانه( به همه ادارات دولت)
اوراق ارزش( به همه ادارات دولت)
سپردن شاخصهای تفتیش شده مالی سالانه به ولسی جرگه

وزارت مالیه مکلفیت اسناد بهادار ذیل را دارد:
پاسپورت
جواز کار
نمبر پلیت موترها
تذکره

خدمات داخلی:
یک عده خدمات داخلی در وزارت مالیه اجرا میشود که یکدیگر را پشتیبانی میکند:
خدمات تهیه و تدارکات
خدمات ترانسپورت
خدمات ترتیب بودجه و تادیات
خدمات استخدام

آموزش انکشافی

خدمات خالص:
سه خدمت خالص توسط وزارت مالیه اجرا میگردد:
جریان تادیات
جریان تخصیصات
ترتیب بودجه/ ترتیب عواید

جریان تادیات:
برای اجرای این خدمت، وزارت مالیه متکی به  به ادارات دولتی دیگر است، طورمثال: خواست  فورم M16 از همه وزارتها.
برای این خدمت فورم M16 داده میشود و در نتیجه فورم چیک گرفته میشود.

مراحل: برای اجرای این خدمت اقدامات ذیل صورت میگیرد:
دفتر پذیرش
دفتر کنترول
سپردن فورم M50
دفتر چاپ کردن چیک
کنترول کردن پس از چیک
 توزیع چیک و ارسال کردن به بانک
سند چیک

اجراات: درین خدمت یک شاخص اجرا میشود که فیصدی ٪ تادیات جریان شده در دو روز کاری میباشد تا مراحل کنترول طی گردد. این خدمت از طرف AFMIS database حمایت میشود.

جریان تخصیصات:
تشریح: جریان تخصیص در سایر وزارت خانها،
برای اجرای این خدمت، وزارت مالیه متکی به ادارات دیگر است که از طرف ادارات دولتی دیگر فراهم میگردد، طور مثال: آماده ساختن تخصیص بودجه برای سایر وزارت خانها.
برای این خدمت فورم B27 توزیع میشود و برای جریان تخصیص فورم B27 بدست میاید.
مراحل: برای اجرای این جریان مراحل ذیل در نظر گرفته خواهد شد:
توزیع فورم B4
درخواست برای بودجه
توزیع کردن به هر سکتور
ارزیابی از طرف هر سکتور
ارزیابی از طرف کمیته بودجه
منظوری کمیته بودجه
منظوری پارلمان
منظوری ریاست جمهوری افغانستان
توزیع بودجه هر وزارت بر اساس فورم B27
خواستن تخصیص هر وزارت بر اساس فورم B27
ارزیابی سکتور بودجه
منظوری ریاست بودجه
ارسال کردن به ریاست خزاین
توزیع بودجه به وزارت

اجراات: برای اجرای تخصیص اقلاً یک هفته وقت بکار است. این خدمت توسط AFMIS اجرا میشود.

ترتیب بودجه/ ترتیب عواید:
تشریح: برای اجرای این خدمت، وزارت مالیه متکی به خدمات ادارات دیگر است که از طرف ادارات دولتی دیگر فراهم میشود، طور مثال:جریان عواید، دفاتر مالیات بزرگ، متوسط و کوچک.
برای اجرای این خدمت فورم بودجوی B4 داده میشود و در نتیجه فورم مذکور گرفته میشود.
مراحل: برای اجرای این خدمت مراحل ذیل در نظر گرفته میشود:
توزیع فورم مالیاتی
خانه پری کردن فورم اظهارنامه
ارزیابی کردن فورم اظهارنامه
تحویل پول به بانک
ارزیابی نمودن سایر اسناد و اظهارنامه شرکت
کاپی کردن مکاتیب
و کاپی کردن اسناد مالیه پرداخت شده