رهنمود ها

رهنمود شماره1: مالیه موضوعی بر کرایه

رهنمود شماره 4: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص

رهنمود شماره 5: مالیه موضوعی معاشات

رهنمود شماره 6: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی

رهنمود شماره 7: تصدیق معافیت مالیات برعایدات مطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه

رهنمود شماره 8: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت

رهنمود شماره 11: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رهنمود شماره 15: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه

رهنمود شماره 16: معافیت قابل مجرائی تشبث

رهنمود شماره 17: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد

رهنمود شماره 18: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

رهنمود شماره 19: مالیات ثابت فعالیت های تجاری

رهنمود شماره 20: اسهلاک دارایی

رهنمود شماره 21: مالیه موضوعی قرار داد ها

رهنمود شماره 23: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات بر عایدات

رهنمود دسترسی به اطلاعات