ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست عمومی مالـی و اداری در چوکات معینیت اداری فعالیت مینماید و مسئول رهبری، مدیریت و کنترول امور حمایوی و  پالیسی های مربوط  جهت بهتر ساختن عرضه خدمات با کیفیت در راستای کمک در تحقق اهداف استراتیژیک وزارت مالیه میباشد.  اجراآت این ریاست شامل ارایه خدمات حمایوی به تمام ادارات مربوط وزارت در مرکز و ولایات به شمول تنظیم و انسـجام فعالیت های امور مالی و اداری، تکنالوژی معلوماتی،  تدارکاتی و همآهنگی و کنترول پروژه ها، لیلام و همچنان انکشاف و بهبود کمـیت و کیفیت امور حمایوی و خدماتی میباشد. ریاست های مالی و حسابی، تکنـالوژی معلوماتـی، تهیه و تدارکات، انسجام، پلان و مراقبـت پروژه های انکشافی، آمریـت اداری معینیت عواید و گمرکات و آمریت لیلام در چوکات ریاسـت عمومی مالی اداری در بخش های مخـتلف ارائه خدمات مینمایند.

دیدگاه: ارائه خـدمات به مـوقع و موثر حـمایوی مالـی، تدارکاتی، تکنالوژی معلوماتی و لیلام با معیار های قبول شده و طبق قوانین نافذه کشور جهت تحقق اهداف ستراتیژیک وزارت مالیه.

1.    وظایف اساسی ریاست عمومی مالی و اداری

   ریاست عمومی مالی و اداری   وزارت مـالیه فعالیت های عمده ذیل را به عهده دارد:

 1. تنظیم و ارائه خدمات و تسهیلات موثر و به موقع اجرائیوی، اداری، خدماتی و حسابی و همچنان رشد و انکشاف سیستم های تکنالوژی معلوماتی یکسان و موثر در جهت بهبود و تسهیل در امور کاری ادارات مرکزی و ولایتی وزارت مالیه.
 2. رهبری، وارسی ، نظارت و کنترول امور مالی بشمول رسیدگی به وجوه مالی، محاسبوی ، انکشاف بودجوی، طرزالعمل های گزارشدهی و پلانگذاری مالی طویل المدت جهت تامین مدیریت موثر مالی وزارت مطابق به احکام و قوانین مالی .
 3. مدیریت و نظارت از طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی در مطابقت با پلان ها و اجراات کاری کارکنان وزارت.
 4. نظـارت از جریان پروگرام جدید بـودجه بر اساس برنامه و سـایر پروگرام های ریفورمی مالـی به منظور بهبود تطبیـق بودجه.
 5. تشخیص و منظوری پیشنهادات جهت رفع ضرورت های بودجوی ریاستها و واحد های دومی وزارت مالیه.
 6. هدایت و رهبری جهت اطمینان دهی از راپور های مالی و تدارکاتی بمنظور ارائه دقیق وضعیت اداره.
 7. تامین همآهنگی با ریاست های مرکزی، مستوفیت ها و سایر ادارات دولتی به منظور اجراآت به موقع و موثر.
 8. کنترول و مراقبت ازاجرای قانون، مقررات، لوایح وطرزالعمل های مالی، حسابی، تدارکاتی وهمچنان نظارت از تطـبیق پروژه های انکشافی.
 9. کنترول از اجرای تخصیصات بودجه منظور شده، تقسیمات و ارسال آن به مرکز و ولایات جهت استفاده در طول سال و حصول اطمینان از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات و مصارفات معتمدین نقدی.
 10. تامین ارتباط با تمام ریاست های مربوطه وزارت به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه مطابق رهنمودها جهت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی و خدماتی به اساس پلان کاری و دفاع از بودجه وزارت.
 11. نظارت و کنترول از صحت و با کیفیت بودن اسناد مالی و اداری که توسط آمریت های مربوطه ترتیب و طی مراحل میگردد، جهت اجراآت قانونمند.
 12. کنترول از تصفیه حسابات جنسی و نقدی معتمدین ، کارکنان و تصدی های مربوطه وزارت و کنترول از ترتیب و ارایه راپور بیلانس مصارفاتی و عایداتی طور ماهوار ، ربعوار و سالانه به مراجع ذیربط و مقامات ذیصلاح از مرکز و ولایات مربوط اداره.
 13. نظارت و مراقبت از تطبیق مدیریت مالی، مدیریت اداری چون راپور معاشات، تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی ، امور حقوقی، تهیه و تدارکات و قراردادها ، خدمات محاسبوی، حفظ و مراقبت تعمیرات و تجهیزات، پروژه ها و خدمات دیگر.
 14. مدیریت و نظارت از امور مالی و اداری و حصول اطمینان از اینکه امور مالی و اداری مطابق احکام  اسناد تقنینی اجراء و طی مراحل میگردد.
 15. مدیریت و نظارت از امور تهیه، تدارکات و خدمات و حصول اطمینان از اینکه امور تهیه و تدارکات ، حفظ و مراقبت  مطابق احکام اسناد تقنینی اجرا و طی مراحل میگردد.
 16. مدیریت و کنترول از امور تکنالوژی معلوماتی و حصول اطمینان از اینکه تکنالوژی معلوماتی به صورت موثر ، مفید و مطابق نیازهای کاری اداره استفاده صورت میگیرد و همچنان درخریداری تکنالوژی معلوماتی کیفیت آن در نظر گرفته میشود.
 17. حصول اطمینان ازینکه تمام اجراآت مالی، حسابی و اداری در مطابقت با تمام قوانین، پالیسی ها و مقرره های افغانستان صورت میگیرد.
 18. ترتیب گزارشات مالی و اداری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات رهبری بمنظور مطلع ساختن از فعالیتها و دست آورد های ریاست مالی و اداری .
 19. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان در مورد اجراآت موثر، تطبیق اصل مکافات و مجازات و پروگرامهای آموزشی ارتقای ظرفیت.
 20. مدیریت امور لیلام و واگذاری در مرکز و ولایات به سطح دولت.
 

2.      پلان های مشخص برای ۵ سال آینده

 

 • ظرفیت سازی کارمندان
 • ترتیب, تنظیم و انکشاف پلان های مالی و تدارکات وزارت مالیه به شکل معیاری
 • پلان, دیزاین و نظارت پروژه های ساختمانی وزارت مالیه
 • تقویت سیستم مرکزی تدارکات وزارت مالیه
 • انکشاف و تطبیق سیستم قوی مدیریت معلومات تدارکات
 • به راه اندازی پروگرام مسلکی انکشاف ظرفیت تدارکاتی
 • راه اندازی پروگرام مسلکی انکشاف واحد های بودجوی
 • انکشاف سیستم بهتر اجرای معاشات
 • راه اندازی پروگرام مسلکی انکشاف واحد ها دفتر داری
 • شروع طرح ترتیب و ارائه Financial Statement سالانه وزارت مالیه
 • راه اندازی دیتابیس واحد سیستم مالی
 • مرکزی سازی سیستم IT وزارت مالیه
 • دیزاین دوباره شبکه کمپیوتری وزارت مالیه
 • نصب سیستم جدید تلفونی در وزارت مالیه
 • Install of VC Equipment for 54 Locations
 • انکشاف دیتابیس مدیریت دارای ها
 • انکشاف سیستم ایمیل رسمی وزارت مالیه
 • انکشاف دیتایس ارشیف
 • انکشاف سیستم جدید حاضری کارمندان
 • ارتقاء پروسه خدماتی و تسهیلاتی و تدارکاتی مربوط به یک پروسه شفاف ترء کوتاه تر و موثر تر