ریاست عمومی تصدیها، شرکت های دولتی و مختلط

وظايف اين رياست ها به استثناي رياست رهنمائي و حسابي به طور متحدالشکل بوده که هر يک در بخش خويش وظايف محوله را به پيش مي برند.

هدف اصلي ايجاد رياست عمومي تصديهاي وزارت ماليه که سابقه طولاني داشته کنترول و مراقبت دوامدار از سرمايه تصديها و استفاده معقول و مثمر از آن در عرصه هاي مختلف که به اختيار تصدي قرار گرفته است در روشني قانون تصديها و ساير مقررات و اساسات حسابي مي باشد و به همين منظور قبل از شروع سال مالي پلانهاي مالي تصديها با در نظرداشت ظرفيت هاي کاري و امکانات مالي که در واقعيت بودجه تصدي را تشکيل ميدهد از طرف مسئولين اين رياست بعد از ارزيابي همه جانبه تائيد و بعد از منظوري غرض اجراآت به تصديها ارسال مي گرديد.

مسئولين هر رياست در بخش خود وظيفه دارند تا فعاليت اقتصادي تطبيق و تحقق پلانهاي مطروحه را طي هر ربع به داخل فورمه شماره ٣ عملياتي ستندرد تحليل و ارزيابي نموده و نتيجه گيري نمايند همچنان تحليل و ارزيابي بيلانسهاي نفع و ضرر سالانه تصديها توسط کادر هاي ماهر و مسلکي اين رياست از جمله وظايف اصلي ومهم تصديها به شمار ميرود.

ضمنا اجراي مکاتيب، رهنمائي و مشوره هاي حسابي، تدوير کورس و سيمينار هاي ميتوديکي اشتراک در جلسات شوراي عالي و ساير جلسات حسابي و مالي تصديها تائيد وطي مراحل اساسنامه تصديها، ارائه نظر حسابي ومالي به مقامات بالائي در رفع بعضي مشکلات پيشنهاد شده تصديها در حالات خاص، انجام مکلفيت هاي تادياتي بوقت و زمان و غيره اجراآت يوميه وظايف اين رياست را تشکيل ميدهد.

در مورد پلان کار آينده رياست عمومي تصديهاي وزارت ماليه بايد علاوه کرد طوريکه پاليسي دولت ايجاب ميکند به طرف خصوصي سازي تصديها دولت گامهاي سنجيده و با احتياط کامل که در آن منفعت دولت ومردم متصور باشد انشاالله برداشته و در اين راستا کار جريان دارد چنانچه کميسون محترم ارزيابي تصديها به همين منظور ايجاد گرديده است.

تقسمیات تصدی های دولتی به اساس وزارتهای سکتوری

تشریح مختصر وضیعت مالی واقتصادی تصدیها وشرکتهای دولتی درمقطع سالهای (1391 الی 1394)