ریاست عمومی انسجام پروژه ها

ریاست انسجام، تطبیق و مراقبت از پروژه ها به اساس پیشنهاد وزا رت مالیه و حکم شماره ۲۶۸۵ مؤرخ ۰۷/۰۴/۹۰ مقام محترم ریاست جمهوری در تشکیل وزارت تحت معینت محترم اداري با داشتن اهداف ذیل ایجاد گردید:

1- هماهنگ سازی وتسریع تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف ۱۰۰ ٪ بودجه انکشافی در مرکز و ولایات.

2- عصری سازی مستوفیت ها و گمرکات جهت جمع آوری عواید و محصولات گمرکی.

3- جلب و جذب کمک های خارجی و مصرف آن از طریق بودجه دولت

وظایف عمده این ریاست انسجام پروژه، تطبیق، مراقبت و نظارت از پروژه های انکشافی و همچنان مراقبت و نظارت از پروسه تدارکاتی، ایجاد سیستم راپوردهی منظم و بلند بردن فیصدی تطبیق پروژه ها به ۱۰۰٪ میباشد.

این ریاست در تشکیل وزارت مالیه جدید التاسیس است و باز هم درتآوردهای زیادی دارد که از آن: بلند رفتن فیصدی پروژه ها از 20%  به 60 %  در سه ماه فعالیت، بررسی ابتدایی علل تاخیر در تطبیق پروژه ها و اقدامات لازم جهت بر طرف نمودن آن،ایجاد هماهنگی  بین ریاست ها، ایجاد چینل های منظم ارتباطی  بین تمام ادارات و پروژه ها انکشافی، معین شدن focal point  ها برای تمام پروژه های، ایجاد تسهیلات در پروسه تدارکات پروژه های انکشافی و سایر ادارات و ایجاد تسهیلات در پروسه اجراات مالی نام برده میتوانیم.

پلان آینده این ریاست:همکاری در تهیه پلان تدارکاتی و مالی واحد های اولی و دومی، ایجاد میکانیزم هماهنگ سازی پروژه های انکشافی، ایجاد میکانیزم سهولت آوری برای تطبیق به موقع پروژه های انکشافی، ایجاد سیستم منظم نظارت و ارزیابی پروژه ها و ایجاد سیستم منظم راپوردهی میباشد.

چالشها:

  • نامناسب بودن شرایط امنیتی در بعضی ولایات
  • موجودیت محدودیت ها در قسمت مصارف بودجه غیر اختیاری

تشکیل ریاست انسجام پروژه ها: