ریاست عمومی املاک

 وظایف عمده :
وظایف عمده ریاست عمومی املاک عبارت اند از :
- ایجاد واحد یا اعتبار املاکی در کشور متکی بر احصائیه و ارقام دقیق جایدادهای دولتی .
- جمع آوری ارقام و احصائیه دقیق املاکی به منظور استفاده درست از آن در پلان های انکشافی ، توسعوی و اقتصادی کشور.
- ترتیب اسناد و اقبال های آن عده از جایدادهای دولتی که در پروسه جنگ های داخلی از بین رفته و وجود ندارد.
- حل منازعات املاکی بین ادارات دولتی ویابین ادارات دولتی و مردم برویت اسناد مدار حکم .
- ایجاد شعبات املاکی در چوکات مستوفیت های ولایتی جهت ثبت ، سجل و استفاده از املاک دولتی درولایات مطابق طرزالعمل .
- تسلیم گیری ، ثبت و به اجاره دهی تمام جایدادهای غیر منقول دولتی که بصورت مازاد در تصرف وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی قراردارند .
- ثبت و به اجاره دهی جایدادهای غیر منقول دولتی که در پلان های توسعوی وزارت ها وادارات مستقل دولتی قراردارند در موجودیت نماینده رسمی آن اداره .
- ثبت و به اجاره دهی تمام جایدادهای غیر منقول دولتی که در خارج از کشور قراردارند به همکاری ادارات ذیربط.
- تشخیص و خارج ساختن آن عده جایدادهای غیر منقول دولتی که بدون کدام مجوز قانونی در اختیار اشخاص ، ادارات غیر دولتی قرار دارند.
- حفاظت واستفاده معقول از جایدادهای غیر منقول دولتی ، جایدادهای تحت تامین دولت و ملی شده.
- نظارت دائمی بر بهره گیری و حفظ جایدادهای غیر منقول دولتی مطابق قانون.
- نظارت از تمام جایدادهای غیرمنقول دولتی که شامل پلان های توسعوی ادارات بوده و مشترکا ً به اشخاص انفرادی ویا موسسات غیر دولتی به اجاره ویا کرایه داده میشوند.
- به اجاره دهی جهت عمران مجدد آن عده ساختمان های دولتی که در جریان جنگ های داخلی تخریب و تا اکنون غیر قابل استفاده باقیمانده اند از طریق بکار بردن امکانات پولی دولت ویا پروتوکول ها با شرکت ها ویا اشخاص انفرادی مطابق قانون.
- خریداری تصرف و ثبت جایدادهای که ریاست محترم دولت بنابر ضرورت مبرم به خریداری آنها هدایت صادر نمایند.
- ابرازنظر و توظیف نماینده در مورد مصارفات ترمیماتی جایدادهای دولتی که در تصرف وزارت ها و یا ادارات مستقل دولتی قرار دارند .
- ارزیابی و بررسی تقاضاهای وزارت ویا ادارات مستقل دولتی مبنی بر دریافت جایداد دولتی جهت توسعه ارضی این ادارات.