ریاست عمومی امور بیمه ها

نگاه مختصر به صنعت بیمه کشور

در کشورهای رو به انکشاف مانند افغانستان که رشد اقتصادی آن به صنعت بیمه بستگی دارد، صنعت بیمه زمینه ساز رشد وضعیت اقتصادی کشور، افزایش سرمایه گذاری ها، کاهش فقر، افزایش اشتغال، افزایش مبادلات اقتصادی، رفاه اجتماعی، آرامش خاطر و امثال آن میباشد، بنابراین نقش بیمه در توسعه اقتصاد یک کشور بسا ارزنده می باشد.

   توسعه صنعت بیمه به سرمایه گذاران اطمینان میبخشد که سرمایه آنها در برابر هرگونه حوادث غیرمترقبه مصئون خواهد بود بنابراین بدون هیچگونه هراسی از وقوع حوادث به سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی خود ادامه خواهند داد و با اطمینان خاطر زمینه های توسعه اقتصادی و تجارتی را هموار خواهند ساخت.

   قابل یاد آوری است که در چند دهه گذشته نه تنها بیمه بلکه تمام سکتورهای مالی، اجتماعی، فرهنگی وغیره نهاد ها در افغانستان متضرر گردیده است. چون صنعت بیمه در افغانستان یک صنعت نوپا و در حال رشد بوده تا سال 1385 هـ.ش در افغانستان تنها شرکت بنام بیمه ملی افغان فعالیت بیمه ای داشت که شرکت متذکره یک شرکت دولتی بوده و بیش از شصت فیصد سهم آن مربوط وزارت مالیه میباشد. در سال 1387 هـ.ش اولین شرکت خصوصی بیمه ای جواز فعالیت خویش را از ریاست اموربیمه های وزارت مالیه بدست آورد، در حال حاضر سه شرکت بیمه در کشور فعالیت دارند که خدمات مختلف النوع بیمه ای را در کشور عرضه میدارند.

معلومات مختصر در مورد ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه

ریاست عمومی امور بیمه ها بنام اداره نظارتی در سرطان سال 1384 ه.ش در چوکات وزارت مالیه ایجاد گردید که تحت پوشش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری فعالیت داشته است و بعد از تصویب شورای محترم وزیران طی بند(12) مصوبه شماره(7) مورخ 16/2/1387 بنام کمیسیون بیمه مسمی گردید، چون در ادارات دولتی کمیسیون به یک ارگان موقت اطلاق میگرددبناً بعد از فیصله شورای محترم وزیران بنام ریاست امور بیمه ها مسمی گردید. ریاست عمومی امور بیمه ها مطابق به قانون و طرزالعمل نافذه بیمه به شرکت های بیمه، کمیشنکاران بیمه، نماینده گان بیمه و سرویران بیمه جواز فعالیت توزیع مینماید و از چگونگی فعالیت آنها به طور دوامدار نظارت به عمل می آورد.

معلومات برای ایجاد شرکت بیمه عمری وغیرعمری درافغانستان

فعالیت های ریاست عمومی امور بیمه ها از طریق آمریت ها و مدیریت های ذیل تطبیق میگردد:

1.      آمریت تقنین

2.      آمریت نظارت

3.      سکرتریت ریاست عمومی اموربیمه ها

4.      مدیریت عمومی عرضه خدمات

5.      مدیریت عمومی نظارت فعالیت های بیمه ای

6.      مدیریت عمومی نظارت امور سرمایه گذاری

7.      مدیریت عمومی تحقیق تخلفات حقوقی

8.      متخصصین طرح مقرره ها

9.      کار شناسان تحلیل راپورهای مالی و تحقیق خطرات بیمه ای

وظایف عمده ریاست عمومی امور بیمه ها

 صلاحیت اعطای جواز و تمدید آن به فعالین بیمه مطابق قانون و طرزالعمل بیمه.

صلاحیت نظارت بر فعالیت شرکت ها ی بیمه، کمیشن کاران ، نمایندگان، بازرسان وسرویران بیمه  به منظور حصول اطمینان از فعالیت آنها می باشد .

ریاست عمومی امور بیمه ها صلاحیت دارد تا مفتشین تائید شد ه داخلی وخارجی را به منظور تفتیش امور مالی وحسابی سالانه فعالین بیمه توظیف نماید

این اداره صلاحیت دریافت گذارشات، معلومات وسایر اسناد مورد ضرورت را از شرکت ها، کمیشنکاران، نمایندگان، بازرسان و سرویران  بیمه دارا می باشد

ریاست عمومی امور بیمه ها صلاحیت  طرح و تدوین قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و لوایح بیمه ای را دارا می باشد.

ریاست عمومی امور بیمه ها صلاحیت تطبیق اسناد تقنینی را بالای تمام فعالین بیمه به منظور جلوگیری از تخلفات حقوقی بیمه ای را دارد.

دستاوردهای ریاست عمومی اموربیمه

1.       امضأ نمودن پروتوکول ها :

 امضأ نمودن تفاهم نامه های همکاری و تأمین روابط همکاری بیمه ای با  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی  ایران

امضاً تفاهم نامه همکاری بین ریاست امور بیمه های افغانستان و شرکت چستر فلید انگلستان

امضاء تفاهم نامه همکاری بین ریاست اموربیمه ها و جمهوری تاجکستان

2.      ارتقای ظرفیت کارمندان

ترینینگ های خارج از کشور

 فراگیری برنامه آموزشی بیمه عمومی در انستیتوت بیمه هندوستان.

فراگیری برنامه آموزشی در قسمت بیمه عمومی جامع در کشور مالیزیا.

فراگیری برنامه آموزشی در قسمت احصائیه و تفتیش در کشور پاکستان.

فراگیری برنامه آموزشی اداره خطرات مالی درکشور پاکستان.

ترینیگ های داخل کشور

1.      دایر نمودن ورکشاب ها ریاست اموربیمه ها

نظارت از راه دور

نظارت مستقیم جوازدها

تحلیل مال

گزارش دهی

پلان تجارتی        

محاسبه بیمه ای

2.      تدویر ورکشاپ از طرف (USAID)

بیمه ساختمانی، بیمه کارگو

ادعای جبران خساره

اساسات نظارت

چارچوپ تشکیلاتی شرکتهای بیمه

3.      طرح و تدوین قوانین

مسوده جدید قانون بیمه

مسوده قانون شخص ثالث

4.      طرح تدوین مقررات

 مسوده بیمه آتش سوزی

مسوده بیمه صحی خصوصی

مسوده بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

مسوده بیمه وسایط نقلیه

مسوده بیمه تنظیم امور مربوط به هیئت اداری و تشکیلاتی شرکت های بیمه

مسوده بیمه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه

تعدیل در طرزالعمل ریاست امور بیمه ها در قسمت شرکت ها و جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی در کشور.

تعدیل در طرزالعمل ریاست امور بیمه ها جهت ثبت و راجستر شرکت های داخلی و خارجی تفتیش.

5.      جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی بیمه ای:

جلوگیری از فروش بیمه نامه های صحی توسط شفاخانه های خصوصی.

جلو گیری از بیمه نمودن کمپنی های خصوصی و موسسات در کشور توسط کمپنی های بیمه خارجی .

جلوگیری ازفروش بیمه نامه های سفر توسط شرکت های توریستی.

6.      نظارت و تفتیش شرکت های بیمه

 ایجاد تیم نظارتی برای تفتیش شرکت های بیمه که به شکل ربعوار و سالانه اجراات مینماید.

ثبت و راجسترچهار شرکت تفتیش که خواهان تفتیش شرکت های بیمه در افغانستان میباشد.

شرکت تفتیش KPMG

شرکت تفتیش هوروات ماک

شرکت تفتیش ایرنست یانگ

شرکت تفنیش فیصل نسیم

7.      آگاهی عامه

نشر بروشورها جهت ترویج فرهنگ بیمه و بلند بردن سطح آگاهی مردم از سکتوربیمه در کشور.

تدویر کنفرانس ها و ورکشاپ های آگاهی عامه در مرکزو  ولایات کشور. 

اعضای بورد مشورتی بیمه متشکل از نماینده گان ادارات آتی میباشد:

·         وزارت مالیه

·         وزارت خارجه

·         وزارت تجارت

·         وزارت عدلیه( انستیتیوت قانون گذاری)

·         اداره آیسا( اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان)

یکی از معینان وزارت مالیه رئیس بورد مشورتی بیمه بوده که به پیشنهاد ریاست امور بیمه ها از طرف وزیرمالیه تعیین و توظیف می گردد. جلسه بورد بیمه در یک سال چهار مرتبه نظر به ضرورت و در خواست رئیس امور بیمه ها دایر می گردد.

انواع بیمه نامه های مروج در افغانستان

·         بیمه هوانوردی

·         بیمه کارگو

·         بیمه ساختمانی و تمام خطرات انجینیری

·         بیمه جبران خساره کارمندان

·         بیمه حادثات و تصادمات شخصی

·         بیمه مسئولیت های حرفوی

·         بیمه دارایی و تعلیق تجارتی

·         بیمه مخاطرات سیاسی

·         بیمه اشخاص ثالث

·         بیمه برای بانکداری

·         بیمه ماشین آلات قراردادیان

·         بیمه صنعت هنر

·         بیمه مسئولیت کارفرمایان

·         بیمه سفر

·         بیمه وسایط نقلیه

·         بیمه عمر و غیر عمری

از بیمه نامه های فوق به تشریح تعدادی بیمه نامه هایی که عرضه آن به صورت معمول در افغانستان مروج است به طور خلص می پردازیم:

بیمه بحری اموال تجارتی(Marine Insurance):

در این نوع بیمه نامه صاحب اموال، مبلغ معین را که بستگی به بهای اموال، مسافت انتقال و مدت آن دارد می پردازد و در صورت انهدام و غرق شدن کشتی بیمه کننده جبران خساره وارده را می پردازد.

بیمه هوانوردی(Aviation Insurance):

دراین نوع بیمه نامه ها طیارات، مسافرین و اموال آنها به مقابل وقایع مختلف دراثنای پروازهای داخلی وخارجی دربدل حق البیمه معین که در قرارداد بیمه ذکر میشود، تحت پوشش قرار میگیرد.

بیمه سفر(Travel Insurance):

این نوع بیمه نامه اشخاص را درمقابل حوادث غیرمترقبه درایام سفر که شامل امتیازات بیمه حوادث شخصی بوده بیمه می نماید و مدت بیمه آن نظر به خواست بیمه شونده بیمه بوده که ساحه پوشش آن بصورت جهانی میباشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان(Employer’s Liability Insurance):

به موجب قانون کار هرشخص ( کارمند-کارگر) که دراستخدام شخص دیگرباشد درحین اجرای کار خساره مند شود. شخص استخدام کننده مسئول جبران خساره وی را به عهده دارد.

بیمه اشیاء یا اموال (Property Insurance ) :

بیمه شوندگان با پرداخت اقساط معین به بیمه گر در برابر سرقت، آتش سوزی وغیره اشیای قیمتی و اموال معین را تا حدود مبلغ که در قرار داد درج است بیمه می نماید و در صورت تلف یا ضایع شدن آن اشیاء ، بیمه گر باید عین آن را فراهم سازد و در صورت عدم امکان برای تهیه عین مال ، خسارات وارده را جبران کند.

بيمه آتش‌ سوزی (Fire Insurance ) :

پوششی است برای جبران خسارتهای وارده به اموال و دارائيهای منقول و غير منقول متعلق به بيمه شده از قبيل: ساختمان و اثاثيه منزل مسكونی و واحدهای اداری، تجاری، صنعتی، تاسيسات، ماشين آلات، محتويات انبارها و ... ناشی از آتش‌سوزی يا خطرات ديگری كه در بيمه‌ نامه مورد توافق قرار می گيرد.

بیمه صحی  (Health Insurance):

بیمه نامه است که کارمندان موسسات، وزارت خانه ها، اشخاص و افراد به شمول اعضای فامیل شان در مقابل حوادث ناگهانی ، مصاب شدن به امراض، علاج و تداوی آنرا در داخل و یا خارج کشور مطابق شرایط بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه وسایط نقلیهMotor Insurance) ) مشمول دو بخش میباشد:

  • بیمه مسئولیت شخص ثالث (Third Party Liability Insurance) بیمه مسئولیت شخص ثالث یکی از انواع بیمه نامه هایی است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) تحت پوشش قرار می دهد.
  •  بیمه جامع (Comprehensive Insurance) بیمه ای اشت که بیمه شونده را در مقابل تمام خطرات که متوجه موتر، راکبین آن و اشخاص ثالث می گردد تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه ناتوانی (Disability Insurance):

بیمهٔ نامه ناتوانی درآمد محدودی را برای شخص مصدومی که نمی‌تواند کار کند تأمین می‌کند.

بیمه عمر (Life Insurance):

بیمه‌ عمر از جمله‌  بیمه‌ نامه هایی‌ است‌ که در قرارداد آن، شركت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق‌ البیمه ‌متعهد می ‌شود كه‌ درصورت‌ فوت بیمه شونده یا زنده ‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه شونده را به‌ طور یكجا یا به ‌صورت‌ قسط وار به‌  بیمه شونده یا ذینفع تعیین ‌شده‌ از طرف‌ او بپرداز

بیمه غیر عمری(Non Life Insurance):

بیمه غیرعمری به طور معمول شامل هر نوع بیمه به استثنای انواع بیمه نامه های عمر می باشد.

بیمه مسئولیت حرفه ای:

این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی، بدنی، یا هر دو به افراد می شوند، که به نحوی از خدمات آنها استفاده می کند پوشش میدهد.

 

معلومات برای ایجاد کمپنی جدید بیمه

1.      آویز (فیس فورم در خواست ) داده میشود که فیس فورم درخواستی مبلغ (2500) افغانی میباشد.

2.      بعد از تسلیمی سند تحویلی فیس فورم درخواست، فورم درخواست برای اشخاص حکمی که میخواهد شرکت ایجاد نماید داده میشود.

3.      فیس جواز فعالیت شرکت بیمه مبلغ (500000) افغانی میباشد.

4.      فیس جواز فعالیت کمیشنکاری مبلغ (200000) افغانی میباشد.

5.      فیس جواز فعالیت نماینده های فروش و سروی کننده گان مبلغ (100000) افغانی میباشد.

اشخاص حکمی که میخواهد شرکت بیمه ایجاد نمایند باید اسناد ذیل را ترتیب و به ریاست امور بیمه هاAfghanistan Insurance Authority  تقدیم نمایند.

1.      اساسنامه،بزنس پلان،بیمه نامه و بیمه مخاطرات شرکت را باید تسلیم نماید که در هر ورق آن امضای شرکأ شرکت باشد.

2.      معلومات منفرد در مورد پالیسی های بیمه، فورمه مالیه دهنده گان، معلومات در مورد شرکأ، معلومات درمورد کارمندان اداری و ادرس کمپنی را ارایه نماید.

3.      درمورد بیمه کننده اتکائی و سابقه آن معلومات بدهد.

4.      سرمایه ابتدائی شرکت بیمه عمری چهارصد ملیون افغانی(400000000).

5.      سرمایه ابتدائی  شرکت بیمه غیر عمری صد ملیون افغانی(100000000).

6.      سرمایه ابتدائی کمیشنکاران پنجاه ملیون افغانی(50000000).

7.      سرمایه ابتدائی نماینده فروش بیمه بیست و پنج ملیون افغانی(25000000).

8.      سرمایه ابتدائی سرویر بیمه مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار افغانی(125000).

9.      سابقه فعالیت قبلی وحسن شهرت سهمداران(shareholders)وکارمندان عالی رتبه ذیل داده شود

·         CEO

·         President Insurance Executive

·         Base development Director

·         Senior Consultant

·         Senior A/C Executive

10. امضاء فرد مسئول و مهر شرکت مشخص شود

11. سرمایه ابتدائی و جواب اطمینانیه از بانک

12. جواز سرمایه گذاری آیسا را داشته باشد

13. انواع بیمه نامه های که میفروشد باید ذکر نماید

14. Business Plan

15. اساسنامه و امتیاز (Charter)

16. Letter to Shareholder

  شرکت های مجوز بیمه در کشور

شماره

نام شرکت

 نحوه فعا لیت

1

شرکت بیمه ملی افغان

بیمه عمومی

2

شرکت بیمه افغانستان

بیمه عمومی

3

شرکت بیمه افغان گلوبل

بیمه عمومی

4 بیمه بین المللی سکای بیمه عمومی
 

ما از پیشنهادات و انتقادات شما قبلاً تشکر میکنیم. برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس ذیل مراجعه نمایید:

آدرس: پشتونستان وات – کابل - افغانستان

ایمیل آدرس: Insurance@mof.gov.af

شماره تماس: 202106875 (0) 0093

طرح جدید قانون بیمه افغانستان