ریاست منابع بشری

ماموریت:

 تعهد عالی را  غرض فراهم سازی خدمات حمایوی  مسلکی  و با کیفیت منابع بشری برای کارکنان وزارت در بخش های استخدام، انتخاب، تشویق، فراهم آوری فرصت های مساوی و آموزش به منظور جذب و حفظ  بهترین و شایسته ترین کارکنان جهت ارائه خدمات موثر به دولت  و شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان از خود نشان میدهیم.

ارزش های اساسی ریاست منابع بشری:

ریاست منابع بشری در حمایت از ماموریت اش،  دارای ارزش های اساسی ذیل می باشد:

  • بهبود صداقت، امانت داری و اعتماد: ما تعهدات خویش را اظهار نموده و کار خویش را طوری انجام میدهیم که باعث رشد و بهبود عدالت، احترام، صداقت و اعتماد گردد.
  • استقبال از کار گروپی:     ما تنوع را در افکار، تجارب و سابقه کاری تشویق نموده و از اشتراک و سهم گیری در تمام تلاش ها و فعالیت ها استقبال می نماییم.
  • تشویق ارتباطات:ما خواهان نظریات و پیشنهادات سایر افراد بوده و در جهت شفافیت و ارتباطات به همه افراد تلاش میورزیم. 
  • تمرکز بالای مشتریان:      ما به خدمات اشتیاق و علاقه خاص داریم و به دانستن کار اداره خویش، پیشبینی نیازمندی های آنها، و  اجرای بیش از توقع، متعهد هستیم.
  • استقبال از تغییر و خلاقیت:ما برای هر مورد ممکنه اجازه داده و هر نوع خلاقیت و ابتکار و پذیرش خطر را جهت حمایت از بهبود متداوم، تشویق می نماییم.
  • حمایت از انکشاف کارکنان:ما به افزایش توانایی هر فرد و برای حمایت و ارتقاء وزارت مالیه به مثابه یک اداره خوب استخدام کننده تعهد داریم.
  • رهبریت مدل:     ما به مثابه یک مثال خوب رهبری  از رفتار و برخورد عادلانه در سلوک، پالیسی ها و فعالیت های خویش حمایت می نماییم.

تولید نتایج با کیفیت:        ما باور داریم به کسانیکه خدمات را عرضه می نماییم، شایسته خدمات عالی، یک محیط کاری مصئون، سالم، موثر و کارا  و نتایج با کیفیت می باشند.

اعطای تقدیرنامه یونیتار به وزیر مالیه جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال

ګزارش تطبیق برنامه های اموزشی سال ۱۳۹۱

اعطاء تقدیرنامه از سوی رئیس مشرانو جرګه به محترم موسی کاموی

تقدیرنامه عضو پوهنځی افتخاری یونیتار

تقدیر نامه یونیتار به محترم موسی کاموی رئیس منابع بشری

دستاوردهای ریاست منابع بشری در سال 1390

رهنمود برای کارمندان جدید التقرر