تصدی مطبعه صکوک

حفاظت از اسناد بهادار و محرم دولتی از تقلب و جعل کاری  و عرضه خدمات با کیفیت عالی
 
دیـــــــــــدگاه
مجهز سازی مطبعه با تجهیزات پیشرفته معاصر و بالا بردن ظرفیت آن تا نه تنهابه ضــــــــــــــروریات دولت پاسخگو باشد بلکه توانایی عرضه خدمات را در سطح منطقه دارا باشد.
 
تاریخچه مطبعه صکوک و ضـرابــخانه
مطبعه صکوک در زمان امیر عبدالرحمن خان در باغ ارگ شاهی اساس گذاشته شد. بعداً ضرابخانه نیز به آن یکجا شده و تحت اداره وزارت مـــالیه درآمد و در جـــوار فابریکه حــربی منتقل شد و تا کنون در آنجا موقعیت دارد.
مطبعه در سال 1371 در جـــریان جنــگ های داخــلی کاملاً حــریق گــــردید. در ســال 1375 دو باره با چنـــد پایه مــاشین طباعتی مستـعــمل آغــاز به کار کـرد.
 
محصولات فعلی مطبعه دولتی:
مطبعه صکوک و ضرابخانه فعلاً بیش از 121 قلم اوراق بهـــادار و بیش از 174 قلم اوراق غیر بهادار از مرکز و ولایات را طبع میکند.
 
اوراق بهــــادار: 
اوراق گـــمرکات, محـــاکم, پولیس تـــرافیک, شهـادت نــامه هـــا و تـذکره تابعیت.
اوراق مطبوع وزارت های: ترانسپورت، تجارت  و صنایع، معـــــادن و پترولیم، فــــواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، کار و امــــور اجتماعی و زراعت، آبیاری و مالداری.
تولیدات فلزی شامل: نمبر پلیت های وسایطه نقلیه شخصی, تکسی, پولیس ملی, اردوی ملی, امنیت ملی و نهاد هــــای داخــلی و خـــارجی.
 
اوراق  غیر بهادار:
حدود 121 نوع اسناد غیر بهادار شامل تعرفه های بانکی, اسناد مربوط عواید, اسناد طی مراحل گمرکی، تکت تفریح گاه ها و پارکنیگ ها میباشد.
 
 تشکیل فعلی تصدی مطبعه صکوک