معینیت مالی

ریاست عمومی بودجه

ریاست عمومی خزاین

ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ