ریاست عمومی خزاین

وظایف مهم ریاست عمومی خزائن وزارت مالیه سهیم بودن در قسمت اجرای حوالجات ادارات با استفاده از طرق بهتر مصارف اجراات پولی دولت، قرضه ها، کمک ها و دیگر وظایف مهم که در ذیل تذکر یافته است می باشد.

ریاست خزاین مسؤلیت دارد که جهت اجرای امور بودجوی و مسائل مالی، مقرره ها ، پروسیجر ها و اقدامات را فراهم سازد، تا انسجام تسهیلات هر چه بیشتر در زمینه بوجود آید. منحصراً مسؤلیت های که ریاست خزاین در آن ذیدخل است، شامل فعالیت های ذیل میباشد.

ادارۀ امور نقدی

ادارۀ حسابات بانکی دولت

محاسبه و راپوردهی

طرح پلان و پیش بینی دوران پول

اجرای تادیات حسابات بانکی و حسابات عواید دولت

اداره قرضه ها و تضــمینات دولت

اداره کمکهای خارجی و وجوۀ ممالک تمویل کننده بین المللی.