ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ

ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ یکی از ریاست های عمومی وزارت مالیه بوده که تحت معینیت مالی این وزارت میباشد. این ریاست مسئولیت دارد تا مشورت های لازم را در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی و مالی در تمام فرایند بودجه سازی، فراهم نماید. علاوه بر این، تیم مدیریت عملکرد‌ که مسول تطبیق اصلاحات اداره امور مالی عامه میباشد نیز شامل این ریاست میباشد. بخش های فرعی این ریاست در ذیل معرفی گردیده است.

‌ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ


ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ مسئول تحلیل و برآورد وضعیت مالی و اقتصادی کشور می باشد. این تحلیل ها سالانه در فرایند بودجه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این ریاست پیش بینی های اقتصادی و مالی را برای سال بودجه و سالهای بعد آن انجام میدهد و برای این تحلیل ها از مودل مخصوص که برای انجام دادن تحلیل های مالی و اقتصادی ساخته شده است، استفاده می نماید. این ریاست همچنان با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید پیش بینی ها را در جریان سال تجدید می نماید. این ریاست پیش بینی های مالی را بشمول تخمین منابع مورد نیاز جهت پاسخ به تعهدات دولت در میان مدت، در مطابقت با چار چوب اقتصاد بزرگ انجام میدهد که در تهیه بودجه از آن استفاده میگردد. این ریاست همچنان مشورت های تخنیکی را در عرصه پالیسی مالی، بشمول پالیسی مالیات و مصارف، فراهم می نماید. تحلیل های را که این ریاست انجام میدهد در ذیل توضیح داده شده است:


تحلیل خطرات مالی:

ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ خطرات مالی و اقتصادی را تحلیل و ارزیابی و تاثیرات آنها را پیش بینی میکند. گزارش های تحلیل خطرات که شامل خطرات نوسانات نرخ ارز، خطرات مالی و خطرات اقتصادی می باشد، بصورت ربعوار نشر میگردد.
تحلیل ثبات مالی:

این ریاست تعدادی از شاخص ها را برای ثبات مالی نظارت می کند تا اینکه اطمینان حاصل شود که کشور بسوی پیشرفت می باشد. به این منظور این ریاست تحلیل های را در مورد عملکرد پالیسی تقاعد و پیش بینی های دراز مدت مالی، انجام میدهد.
تحلیل پالیسی ها:

ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ تاثیر تطبیق پالیسی های جدید را با استفاده از مودل مخصوص تحلیل پالیسی ها (مانند مودل تعادل عمومی قابل محاسبه) و همچنان با بکار گیری روش های اقتصاد سنجی و دیگر روشها، تحلیل می نماید. این ریاست تعدادی از مدل های داخلی را برای پیش بینی و تحلیل پالیسی ها می سازد. این ریاست همچنان مدلهای برای تحلیل ثبات مالی، تغییرات اقتصاد بزرگ و پالیسی مالی، بخش معادن، حقوق تقاعدی و چندین ساحه دیگر را تهیه می نماید.
پیشنهادات پالیسی:

این ریاست، برعلاوه تهیه تحلیل ها از پالیسی های مالی، پشنهادات مبتنی بر تحلیل را در ارتباط به مالیات، مصارف، قروض و گزینه های پالیسی مالی ارائه نماید. این ریاست به اساس تحقیقات و تحلیل ها در بخش پالیسی اقتصادی نیز مشورت میدهد.


تحلیل اطلاعات مالی:

این ریاست اطلاعات مالی را که دلایل عملکرد ضعیف یا قوی شاخص های مالی را توضیح میدهد، تهیه مینماید. این امر کمک می نماید تا تاثیرات احتمالی عملکرد مالی را معلوم نماییم.

تیم مدیریت عملکرد

(PMT)
تیم مدیریت عملکرد تحت ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ فعالیت می نماید. این واحد جهت طرح و تطبیق برنامه اصلاحات مالی دولت ایجاد گردیده است. تیم مدیریت عملکرد مشخصاً تطبیق پلان بهبود عملکرد مالی(FPIP) را تسهیل می نماید. این تیم که رسما تحت عنوان “تیم مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد” یا (PM&PER) یاد می شود با تمام ریاست های وزارت مالیه و سایر إدارات در راستای طرح و تدوین پلانهای دوره ای ۵ ساله به اساس معیارهای بین المللی کار می نماید. تیم مدیریت عملکرد روند ارزیابی و عملکرد و تایید آن از سوی مرجع مستقل، پیشرفت و نتایج پلان بهبود عملکرد مالی را تسهیل می نماید. گزارشات عملکرد توسط این تیم تهیه و به تمام ادارات ذیدخل فرستاده می شود.