ریاست عمومی پلان

مقدمه :

ریاست عمومی پلان عواید طی سالهای 1380 الی 1391 تحت نام آمریت و ریاست پلان عواید درچوکات ریاست عمومی عواید فعالیت مینمود متعاقبأ درسال 1392 بنا بر یک سلسله تغیرات و اصلاحات در سیستم عواید کشور، با در نظر داشت سیستم اقتصادی و قبول شده و شرایط حاکم ، بلند رفتن حجم کار و ضروریات روز افزون وزارت مالیه در قسمت تهیه گزارشات عواید ،تحلیل عواید، پلان پیشبینی عواید و غیره موارد مرتبطه به اساس نیازمندی ها و سپردن مسؤلیت به یک نهاد کاملا مسئول ، تصمیم بر آن شد تا بالاثر نظریات صندق بین المللی پول (IMF) به پیشنهادمعینیت عوایدوگمرکات ریاست پلان به ریاست عمومی پلان عواید درچوکات معینیت عواید وگمرکات ارتقأ و تشکیل آنرا منظور گردید.

ماموریت :

مآموریت ریاست عمومی پلان عواید آنست تا معلومات در مورد ارقام عوایدی سالهای گذشته، فعلی و آینده کوتاه مدت و عوامل اساسی آن در رابطه به عواید داخلی را بصورت مؤثر، بموقع و دقیق جمع آوری، ارزیابی و تحلیل نموده و به مقامات وزارت مالیه و شهروندان افغانستان ارائه نماید.

دید گاه :

 ریاست عمومی پلان عواید در تلاش برای پیشرفت و کامیابی کشور از طریق نظارت و ارزیابی بالای تحصیل عواید داخلی می باشد. این امر از طریق ارائه راپور دهی و تحلیل دقیق و با کیفیت و بهبود پیش بینی های عوایدی  انجام خواهد گرفت تا اطمینان حاصل گردد که افغانستان میتواند به ظرفیت های عوایدی خویش دست یابد.

اهداف :

اهداف عمده ریاست عمومی پلان عواید تهیه راپور ها ،تحلیل عواید ،پیشبینی عواید و نظارت از جمع آوری عواید،قطعیه عواید،تصنیف عواید،تحلیل عواید،پیشبینی عواید،وتطبیقات عوایدی میباشد که معلومات درست را به مراجع ذیربط در مورد عواید واقعی ارایه می نماید.

ارزش ها:

ارزشهای یک نهاد و یا یک سازمان بر میگردد بر آنعده ارزشهای کاری و فعالیت های مؤثر و مثمر که برای انجام ماموریت نهاد، تحقق بخشیدن دیدگاه اداره در مطابقت به اهداف پلان استراتیژیک دولت، وزارت  و در نهایت اداره متذکره ( ریاست عمومی پلان عواید)است. که این امر باعث تقویت فرهنگ سازمانی شده و در امر ارایه و اخذ آگاهی ملت از اجرأت مفید، سطح خویشتن شناسی در کارمندان اداره غرض انجام هر چه بیشتر فعالیت ها و سرعت بخشیدن روند کار ها در جهت رسیدن به اهداف این ریاست در تبانی به پلان استراتیژیک، که سطح عملکرد های رهبری  و کارکنان مربوطه را به وجه احسن توجیه خواهد کرد میباشد. این همه میتواند در یک سایت انترنتی رسمی ( صفحه انترنتی) به نمایش گذاشته شود.

ارزشهای کاری به ما کمک خواهد نمود تا در مطابقت به اهداف استراتیژیک تعریف شده  در دیدگاه و ماموریت این ریاست در پلان استراتیژیک را بصورت درست انجام و بر آورده سازیم.

·         صداقت در معلومات ها

·         لیاقت / شایستگی

·         مسؤلیت و صلاحیت

·         کارکنان ، همکاران / هم قطاران

·         دقت و بهبودی

·         جوابدهی و توانمندی

·         کیفیت

·         کارائی تکنالوژی

·         به موقع ( در وقت و زمان معین)

فعالیت ها :

نظارت از ثبت جریان عواید ، انجام پروسه تطبیقات عواید ، ترتیب پلان پیشبینی عواید ، تحلیل عواید،راپوردهی عواید ،ترتیب قطعیه عمومی سالانه عواید دولت ،تصنیف کودهای عوایدی، غرض بدست آوردن انحرافات عوایدی ،شناسایی نکات ضعف وقوت ادارات، پیدا نمودن منابع جدید عواید و غیره .

ساختار تشکیلاتی :

ریاست عمومی پلان عواید به دو بخش تقسیم گردیده است.

1 – ریاست هماهنگی عواید که دارای دو آمریت تحت نام آمریت های هماهنگی عواید مرکزی و ولایتی میباشد.

2 – ریاست تحلیل و پیشبینی عواید که دارای دو آمریت تحت نام های آمریت تحلیل عواید و آمریت پیشبینی پلان عواید میباشد.

ضمنآ آمریت سیستم تحلیل نوسانات عواید یک بخش عمده و اساسی دیگر ریاست عمومی پلان عواید بوده که در قسمت حفظ و پروسس ارقام عواید در سیستم تحلیل نوسانات عواید (RTAS) مسؤلیت دارد. که این سیستم ریاست های مربوطه را بیشتر توانمندی میبخشد تا در بخش تهیه راپور عواید، تحلیل عواید و پلان پیشبینی عواید به وقت و زمان در خدمت دولت و ملت قرار گیرند. از سوی دیگر بنابر استقلالیت که در امور اجرأت بر اساس تشکیل جدید و صلاحیت های وظیفوی  به این ریاست سپرده شده است. ریاست عمومی پلان عواید دیگر مجبور نیست، تا به ریاست عمومی عواید گزارش ارایه نماید. بعد از این صرف مکلف به ارایه گزارشات در چوکات قانون به معینیت محترم عواید و گمرکات میباشد.

دست آورد ها :

 ترتیب وتدوین پروسیجر ها و رهنمود ها در ارتباط به ترتیب قطعیه عواید ، ثبت وراجستر تطبیقات عواید ، تصنیف عواید ، تحلیل عواید،پلان استراتیژیک، انتقال دانش از کارمندان به پرسونل داخلی،ترتیب تشکیل جدید نظربه نیازمندی ریاست دریافت مشکلات ادارات بودجوی به اسرع وقت با اثر ترتیب ایمیل آدرس مشخص این ریاست وغیره .

پلان ها :

فعال نمودن سیستم افمس (مادیول عواید) در سطح 29 ولایت ، انکشاف داتابیز سیستم تحلیل نوسانات عواید (RTAS) و سیستم RRD،انکشاف مودل پیشبینی عواید درسطح ولایات.

گزارشات :

ترتیب راپور روزمره عواید ، هفته وار ، تحلیل ما هوار عواید ،تحلیل ربعوار عواید ،تحلیل سالانه عواید ، ترتیب راپور قطعیه عواید،راپور های هفته وارعواید به اداره صندق وجهی پول (IMF )وسایر راپورها به اساس تقاضای مراجع بلند رتبه دولت که در بر گیرنده سطح عواید جمع آوری شده در کل کشور میباش