معینیت پالیسی

ریاست عمومی تحلیل ، تطبیق و هماهنگی برنامه ها

ریاست عمومی نظارت، تحلیل و گزارشدهی