ریاست عمومی تحلیل ، تطبیق و هماهنگی برنامه ها

وظایف عمده این ریاست قرار ذیل است:

1-: تحلیل پالیسی ها ، برنامه های ملی دارای اولویت و پالیسی های ملی دولت درمطابقت با چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان (ANPDF) به سطح ملی در تمام وزارت ها و ادارات دولتی و حصول اطمینان از عملی شدن برنامه ها  از طرف جامعه جهانی.
2-تحلیل وهماهنگی برنامه های ملی دارای اولویت اهداف شوراهای انکشافی همچنان پالیسی های ملی دولت درمطابقت با چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستانُ(ANPDF)به سطح ملی در تمام وزارت ها و ادارات دولتی و حصول اطمینان از عملی شدن برنامه ها  از طرف جامعه جهانی.

3- ایجاد هماهنگی بین الوزارتی درروشنائی چهارچوب ملی  صلح و انکشاف افغانستان( ANPDF ) جهت تحلیل پالیسی وبرنامه های ملی دارای اولویت

4- هماهنگ ساختن پالیسی ها ی دولت ،وزارت خانه ها ، ادارات دولتی و ولایات و نیز هماهنگ ساختن اولویت های پالیسی و بودجه؛.

5- تحلیل، بررسی و توسعه  پالیسی­ های موجوده و جدید جهت شناسایی کاستی ها و نواقص و در نتیحه ارائه پیشنهادات و طرح های بدیل جهت غنامندی بیشتر مطابق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF)

6- هماهنگی پالیسی ها ی سکتوری با کشورها و سازمانهای بین المللی تمویل کننده، اولویت بندی برنامه ها و پروژه های مرکزی و ولایتی در مطابقت به استراتیژی های مربوطه؛ ...
7- هماهنگی و مذاکرات با سازمان های بین المللی و مراجع تمویل کننده راجع به مسائل پالیسی های ملی وپالیسی های سکتوری دولت در مطابقت به  اولویت بندی برنامه های ملی دارای اولویت  .

8- تسهیل و تنظیم فعالیت های پالیسی های ملی برای انسجام و تحقق چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستانANPDF و اهداف شوراهای انکشافی، برنامه های ملی دارای اولویت و ایجاد دیدگاه درازمدت

9- تحلیل پالیسی های سکتوری وپالیسی های ملی  جهت جلوگیری از پالیسی های یکسان در ادارات سکتوری، شناسائی خلاها و نواقص و ارایه پیشنهادات مؤثر برای غنامندی، تقویت بخشیدن پالیسی ها ی همسو و ممد با دیدگاه کلی دولت.

10- تجدید استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مطابقت با چالش­های موجوده، مبارزه با فقر زدایی و اهداف انکشافی افغانستان در آینده؛ .

11- تنظیم مجالس و تشویق تمویل کننده ها جهت مساعدت های  مالی پروسه رشد ظرفیت دولت، حمایت مالی پروژه تیم انکشافی وزارت مالیه.

 

12 تحلیل پالیسی های سکتوری جهت جلوگیری از پالیسی های یکسان در ادارات سکتوری، شناسائی خلاها و نواقص و ارایه پیشنهادات مؤثر برای غنامندی، تقویت بخشیدن پالیسی ها ی همسو و ممد با دیدگاه کلی دولت.