خریداری های کوچک

Bulk SMS System

E-recruitment System

 خریداری یک پایه ماشین فوتوکاپی

  خریداری لپتاپ برای ریاست خزائن

  خریداری لوازم پرنتر مالیه دهندگان بزرگ

 خریداری یک پایه لپ تاپ برای پروژه طبع اسناد مصئون

پارتیشن پی وی سی مشارکت عامه وخصوصی

ترمیم کبینیت آشپزخانه ریاست تفتیش داخلی

پنج قلم جنس برای ریاست عمومی تحلیل، تطبیق وهماهنگی برنامه ها

وسعت دادن غرفه هشت

 خریداری اجناس جنراتور

 خریداری نوزده قلم اجناس خدماتی

سنگ فرش سه سمت مستوفیت

بیست و دو پایه بطری مخابره

خریداری سرور برای دیتابیس

خریداری Power Edge M1000e Blade Chassis Server)

خریداری   (Power Edge Blade Chassis Server)

تدارک 5 قلم جنس جنراتور 800 کیلو وات معینیت

 تهیه ونصب پرده کرکره ای عمودی برای دفاتر لیلام و واگذاری

خریداری نوزده قلم جنس برای ریاست خدمات

تهیه ونصب پرده کرکره ای افقی برای اطاق نوکریوالی

تهیه یک پایه تلویزیون برای ریاست عمومی عواید

تدویر برنامه آموزشی ومسلکی برای خانه سامانان وزارت مالیه

تدویر برنامه آموزشی ومسلکی برای دریوران وزارت مالیه

سنگ فرش سه سمت تعمیر مستوفیت

پرنتر وسکنر برای ریاست عمومی عواید

خریداری بیست و دو پایه بطری مخابره

تهیه پنج پایه لپ تاپ برای ریاست عمومی دفتر

 خریداری پنج پایه لپ تاپ

ورکشاپ برای دریوران

ورکشاپ برای خانه سامانان

خریداری سرور برای دیتابیس

خریداری (IT Security Equipment)

Power Edge M1000e Blade Chassis Server

پرنتر وسکنر برای ریاست عمومی عواید

تهیه یک پایه تلویزیون برای ریاست عمومی عواید

Power Edge Blade Chassis Serverخریداری

تهیه یک پایه کمپیوتر برای ریاست تکنالوژی معلوماتی

ترمیمات اطاق عملیاتی مدیریت ترانسپورت ریاست  خدمات

تهیه ونصب میز والماری آشپزخانه مدیریت اجرائیه ریاست تفتیش

پنجره گرفتن وکلکین دروازه مدیریت صکوک

لایسنس و وسایل نتورک

هشت قلم جنس برقی ریاست عمومی گمرکات

شش قلم جنس تکنالوژی

مواد خوراکه ربع چهارم کودکستان محل کار وزارت

کارتریج برای مستوفیت ولایت میدان وردک

ترمیم وسرویس دستگاه های ups

پنج قلم تجهیزات تکنالوژی برای ریاست عمومی عواید

ترمیم چهار عراده موتر وزارت

یک پایه لپ تاپ برای ریاست نظارت

بازسازی اتاق وپارتیشن دفتر آمریت تفتیش عواید

رنگمالی ریاست تحلیل وانکشاف پالیسی های سکتوری

ترمیم گدام معینیت پالیسی
خریداری (SAN Storage) }

خریداری Backup Procedure Upgrade

خریداری (IT Security Equipment)

 کارتریج برای دفتر شورای عالی اقتصادی

هفت قلم جنس مورد نیاز ریاست عمومی تفتیش داخلی

کست برای کمره فلمبرداری

سنگ کاری کف آشپزخانه مهمان خانه مقام محترم وزارت

واسکت و کلاه زرهی

خریداری لوازم ورزشی برای تیم فوتبال وزارت

مواد خوراکه ربع چهارم کودکستان محل کار گمرکات

نه قلم اجناس خدماتی برای صالون خیبر

ه قلم اجناس ضد حریق برای ریاست عمومی تصدیها

تهیه سه پایه کمپیوتر ویک پایه یوپی اس برای ریاست عمومی دفتر

تهیه سه پایه کمپیوتر ویک عدد هارد دیسک برای ریاست عمومی دفتر

چهار قلم اجناس تکنالوژی برای ادارات وزارت مالیه