خریداری های کوچک

شماره
کود نرخ گیری
عنوان خریداری
اداره نیازمند
زمان اعلان
ختم اعلان
دانلود فایل
قیمت برنده
1 PRN002 هارددیسک ریاست منابع بشری 1397/05/02
1397/05/08
دانلود 11000
2 PRN003 یک پایه کمپیوتر لپ تاپ ریاست ارتباط خارجه 2 اسد 7 اسد دانلود 98000
3 PRN007 سه قلم جنس ریاست انسجام 3 اسد 10 اسد دانلود 17300
4 PRN008 قرطاسیه ریاست منابع بشری 3 اسد 7 اسد دانلود 45440
5 PRN010 دوپایه لپ تاپ ریاست دفتر 6 اسد 13 اسد دانلود 498000
6 PRN011 دوپایه لپ تاپ ریاست عمومی نظارت تحلیل و گزارش دهی 6 اسد 13 اسد دانلود 460000
7 PRN012 سیم وسرغچ ریاست عمومی گمرکات 6 اسد 13 اسد دانلود 98000
8 PRN013 پرنتر وکارت سفید ریاست تکنالوژی معلوماتی 0 0 دانلود 44100
9 PRN017 تهیه ونصب چراغ ال ای دی ریاست عمومی مالی واداری 6 اسد 13 اسد دانلود 21480
10 PRN018 تیبل تینس قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذی 0 0 دانلود 29600
11 PRN020 انتقال دستگاه سرور ریاست عمومی املاک دولتی 0 0 دانلود 44,000
12 PRN021 یازده قلم موادخوراکه کودکستان گمرکات 07 اسد 10 اسد دانلود 18,969
13 PRN022 شانزده قلم مواد خوراکه کودکستان گمرکات 07 اسد 10 اسد دانلود 30,376
14 PRN024 خریداری زینه ونصب میز پارتیشن دار مدیریت عمومی هنگر 0 0 دانلود 25,000
15 PRN025 تهیه ونصب فرش وسه پایه میز ریاست منابع بشری 0 0 دانلود 42,240
16 PRN026 ده قلم مواد خوراکه ریاست دفتر 0 0 دانلود 12,550
17 PRN027 ویدیوکلپ ریاست اطلاعات وآگاهی عامه 0 0 دانلود 54,080
18 PRN028 موترسایکل معینیت مالی 0 0 دانلود 54,080
19 PRN030 هواکش اتومات ریاست خدمات 1397/04/30 1397/05/03 دانلود 8,200
20 PRN031 تهیه ونصب پرده ریاست تدارکات 1397/05/09 1397/05/16 دانلود 56,400
21 PRN031 تهیه ونصب پرده ریاست تدارکات 1397/05/09 1397/05/16 دانلود 56,400
22 PRN032 تهیه ونصب پارتیشن ریاست پلان وارزیابی عواید 1397/05/09 1397/05/16 دانلود 149,760
23 PRN033 واتر دسپنسر اداره گمرک پارسل 1397/05/09 1397/05/16 دانلود 19,000
24 PRN034 ادویه جات قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذی 1397/06/21 1397/06/25 دانلود 368,266
25 PRN036 تونر رنگه ریاست منابع بشری 1397/05/09 1397/05/16 دانلود 45,000
26 PRN037 ده قلم جنس کودکستان گمرکات 1397/05/10 1397/05/17 دانلود 212,350
27 PRN038 هفت قلم اجناس چاپی ابتکار شفافیت صنایع افغانستان 1397/05/10 1397/05/10 دانلود 454,600
28 PRN039 چهار قلم اجناس چاپی ریاست عمومی عواید 1397/05/14 1397/05/21 دانلود 412,000
29 PRN040 چهارپایه کمپیوتر و دوپایه اسکنر ریاست تدارکات 1397/05/15 1397/05/22 دانلود 499,000
30 PRN041 جاروب برقی ریاست تدارکات 1397/05/14 1397/05/21 دانلود 8,500
31 PRN042 جاروب برقی مسجدشریف 1397/05/14 1397/05/21 دانلود 8,500
32 PRN044 دوپایه دیسک تاپ ریاست عمومی املاک دولتی 1397/05/16 1397/0523 دانلود 128,200
33 PRN045 ترموز برقی ریاست عمومی خزائن 1397/05/16 1397/05/23 دانلود 160,000
34 PRN046 باطله دانی ریاست عمومی خزائن 1397/05/16 1397/05/21 دانلود 38,600
35 PRN047 ویدیو پریزنتیشن ریاست عمومی دفتر 0 0 دانلود 497,000
36 PRN048 اجناس برقی برای صحن وزارت ریاست خدمات 1397/04/11 1397/04/15 دانلود 199,450
37 PRN050 نصب جی پی اس وسایط ریاست خدمات 0 0 دانلود 6,400
38 PRN051 نصب جی پی اس جنراتورها ریاست خدمات 0 0 دانلود 7,500
39 PRN052 ده قلم جنس کودکستان گمرکات 1397/05/20 1397/05/27 دانلود 53,350
40 PRN053 سیزده قلم اجناس نل دوانی ریاست خدمات 1397/05/20 1397/05/27 دانلود 72,875
41 PRN054 پانزده قلم اجناس برقی ریاست خدمات 1397/05/20 1397/05/27 دانلود 208,040
42 PRN055 رنگمالی وفرش پروژه عصری سازی بانک های دولتی 1397/05/20 1397/05/27 دانلود 26,747
43 PRN056 فرش چوبی وکاغذ دیواری ریاست مالی وحسابی 1397/05/20 1397/05/27 دانلود 201,920
44 PRN057 ترمیم کانال خروجی فاضلاب مالیه دهندگان متوسط ریاست عمومی عواید 1397/05/20 1397/05/27 دانلود 46,400
45 PRN061 بیست قلم جنس کودکستان املاک 1397/05/24 1397/06/03 دانلود 21,250
46 PRN062 سیستم بوفه ریاست عمومی عواید 1397/05/23 1397/06/03 دانلود 120,000
47 PRN063 تغیر پارتیشن دفتر ریاست سیستم عواید ریاست عمومی عواید 1397/05/23 1397/06/03 دانلود 37,000
48 PRN068 ماشین آب تصفیه کن ریاست خدمات 1397/06/04 1397/06/11 دانلود 14,500
49 PRN069 تهیه ونصب چراغ ال ای دی ریاست عمومی تحلیل، تطبیق وهماهنگی برنامه ها 1397/05/23 1397/06/03 دانلود 20,040
50 PRN073 موکت و الماری ریاست پلان وارزیابی عواید 1397/05/23 1397/6/03 دانلود 40,340
51 PRN075 موترسایکل مستوفیت سمنگان 1397/05/24 1397/06/03 دانلود 75,000
52 PRN077 ماشین فوتوکاپی ریاست املاک دولتی 1397/05/27 1397/06/07 دانلود 490,000
53 PRN078 ترانسفارمر مستوفیت لغمان 1397/06/03 1397/06/10 دانلود 438,000
54 PRN079 لوازم پرنتر ریاست عمومی دفتر 1397/06/03 1397/06/05 دانلود 108,000
55 PRN080 سه قلم جنس آمریت جندر 1397/06/04 1397/06/11 دانلود 24,500
56 PRN081 کارتریچ وکارت پاک کن ریاست منابع بشری 1397/06/05 1397/06/07 دانلود 294,440
57 PRN082 اجناس ماشین فوتوکاپی ریاست مالیه دهنده گان بزرگ 1397/06/05 1397/06/13 دانلود 62,300
58 PRN084 تسمه ماشین اکسری ریاست عمومی گمرکات 1397/06/05 1397/06/07 دانلود حکم نزدهم طرزالعمل
59 PRN085 جنراتور ماشین اکسری ریاست عمومی گمرکات 1397/06/05 1397/04/07 دانلود حکم نزدهم طرزالعمل
60 PRN086 بیست عدد بطری UPS و رولر اسکنر ریاست اسناد وارتباط 1397/06/05 1397/06/13 دانلود 150,000
61 PRN087 یک پایه لپ تاپ ریاست پلانگذاری نقدی 1397/06/05 1397/06/13 دانلود 153,000
62 PRN088 یک پایه پرنتر ریاست عمومی املاک دولتی 1397/06/05 1397/06/13 دانلود 65,000
63 PRN090 وسایل کمره امنیتی ولایت ننگرهار 0 0 دانلود 321,550
64 PRN091 پرزه جات جنراتور ریاست خدمات 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 52,700
65 PRN092 خریداری پرده عمودی کرکره ای آمریت لیلام 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 15,400
66 PRN094 پارتیشن پی وی سی ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 48,790
67 PRN095 وسعت دادن غرفه هشتم ریاست عمومی خزائن 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 26,000
68 PRN096 کبینیت آشپزخانه ریاست تفتیش داخلی 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 37,250
69 PRN097 ترمیم یک پله دروازه سمت شرقی ریاست خدمات 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 18,792
70 PRN099 مواد چاپی ریاست انسجام پروژه ها 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 50,900
71 PRN102 فعال سازی ایرکندیشن مسجد شریف ریاست انسجام پروژه ها 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 50,900
72 PRN103 سه قلم جنس ریاست مالی وحسابی 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 17,400
73 PRN104 25 عدد سویچ ریاست عمومی عواید 1397/06/07 1397/06/14 دانلود 62,500
74 PRN107 پنجاه عدد کارتریج ریاست مالیه دهندگان متوسط 1397/06/10 1397/06/17 دانلود 225,000
75 PRN109 Power Edge Blade Chassis Server MASOB 1397/06/20 1397/06/28 دانلود 2,160,000
76 PRN110 Power Edge M1000e Blade Chassis Server MASOB 1397/06/20 1397/06/28 دانلود 1,780,000
77 PRN111 Server MASOB 1397/06/20 1397/06/28 دانلود نظربه حکم چهل
78 PRN116 قالینچه وطنی ریاست ارتباط خارجه 1397/06/12 1397/06/14 دانلود 66,250
79 PRN117 کاغذ برچسپ ریاست عواید  19/2/1397 24/2/1397 دانلود 498,000
80 PRN118 ترمیمات دفاتر ریاست عمومی بودجه 0 0 دانلود 413,960
81 PRN119 ترمیمات آشپزخانه ریاست عمومی بودجه 0 0 دانلود 166,774
82 PRN120 نوزده قلم جنس ریاست خدمات 1397/06/14 1397/06/20 دانلود 55,150
83 PRN121 تهیه ونصب پرده اطاق نوکریوالی ریاست خدمات 1397/06/14 1397/06/21 دانلود 36,825
84 PRN122 سنگ فرش وترمیمات کودکستان ریاست خدمات 1397/06/14 1397/06/21 دانلود 295,937
85 PRN125 تلویزیون ریاست عمومی عواید 1397/06/   دانلود 90,000
86 PRN127 برنامه آموزشی برای خانه سامانان ریاست منابع بشری 1397/06/17 1397/06/21 دانلود 207,360
87 PRN128 برنامه آموزشی برای دریوران ریاست منابع بشری 1397/06/17 1397/06/21 دانلود 207,360
88 PRN129 سنگ فرش سه سمت تعمیر مستوفیت ریاست عمومی عواید 1397/06/19 1397/06/24 دانلود 490,000
89 PRN130 پرنتر وسکنر ریاست عمومی عواید 1397/06/19 1397/06/26 دانلود 492,000
90 PRN132 بیست پایه بطری مخابره کمیسیون امنیتی 1397/06/19 1397/06/24 دانلود 116,000
91 PRN133 پنج پایه لپ تاپ کمیسیون امنیتی 1397/06/19 1397/06/24 دانلود 116,000
92 PRN137 یک پایه لپ تاپ ریاست تکنالوژی معلوماتی 1396/06/20 1396/06/26 دانلود 120,000
93 PRN141 پنج قلم لوازم تکنالوژی ریاست عمومی عواید 1397/07/01 1397/07/07 دانلود 254,000
94 PRN142 دوقلم کارتریج مستوفیت ولایت میدان وردک 1397/06/31 1397/07/07 دانلود 28,000
95 PRN143 سی ودو قلم مواد خوراکه ربع چهارم کودکستان وزارت 1397/06/31 1397/07/03 دانلود 87,820
96 PRN143 سی ودو قلم مواد خوراکه ربع چهارم کودکستان وزارت 1397/06/31 1397/07/03 دانلود 87,820
97 PRN144 یک پایه لپ تاپ ریاست نظارت از برنامه های انکشافی 1397/06/31 1397/07/07 دانلود 106,500
98 PRN146 پنجره گرفتن کلکین و دروازه ریاست عمومی خزائن 1397/06/31 1397/07/07 دانلود 20,975
99 PRN-171 کست برای کمره فلمبرداری وزارت مالیه 11/ 07 /139 17/ 07 /1397 دانلود  
100 PRN-163 سنگ کاری کف آشپزخانه مهمان خانه مقام محترم وزارت آشپز خانه خانه مقام محترم وزارت 11 / 07 / 1397 17 / 07 /1397 دانلود  
101 PRN-160 واسکت و کلاه زرهی پولیس ملین 09 / 07 /1397 5 / 07 /1397 دانلود  
102 PRN-173 خریداری لوازم ورزشی برای تیم فوتبال وزارت وزارت مالیه 11 / 06 /1397 17/ 06 /1397 دانلود  
103 PRN-183 مواد خوراکه ربع چهارم کودکستان محل کار گمرکات کودکستان محل کار گمرکات 17 / 07 /1397 22 / 07 /1397 دانلود  
104 PRN-182 نه قلم اجناس خدماتی برای صالون خیبر  صالون خیبر 17 / 06 /1397 22 / 06 /1397 دانلود  
105 PRN-180 سه قلم اجناس ضد حریق ریاست عمومی تصدیها 17/ 06 /1397 3 2/ 06 /1397 دانلود  
106 PRN-166 تهیه سه پایه کمپیوتر ویک پایه یوپی اس ریاست عمومی دفتر 17 / 06 /1397 22 / 06 /1397 دانلود  
107 PRN-166 تهیه سه پایه کمپیوتر ویک عدد هارد دیسک  ریاست عمومی دفتر 17/ 06 /1397 22/ 06 /1397 دانلود  
108 PRN-175 چهار قلم اجناس تکنالوژی   برای ادارات وزارت مالیه 17/ 06 /1397 23 / 06 /1397 دانلود 210000
109 PRN-074 تهیه یک پایه کمپیوتر برای ریاست عمومی دفتر 18 / 07 /1397 24 / 07 /1397 دانلود  
110 PRN-184 پنج سیت کارتریج برای ریاست عمومی دفتر 18 / 07 /1397 24 / 07 /1397 دانلود  
111 PRN-185 یک عراده موتر سایکل  برای معینیت پالیسی 18/ 07 /1397 24/ 07 /1397 دانلود  
113 PRN-195 سه قلم جنس تکنالوژی ریاست تکنالوژی معلوماتی 25 / 07 /1397 01/ 08 /1397 دانلود  
114 PRN-196 خریداری پرزه جات وروغنیات وزارت مالیه 25/ 07 /1397 01 / 08 /1397 دانلود  
115 PRN-202 تهیه ونصب الماری آمریت لیلام و واگذاری 30 / 07 /1397 7 / 08 /1397 دانلود  
116 PRN-203 تهیه ونصب عکس وقاب عکس دیواری وزارت مالیه 30/ 07 /1397 7/ 08 /1397 دانلود  
117 PRN-205 ترمیم و بازسازی کودکستان وزارت مالیه 30/ 07 / 1397 07 / 08 / 1397 دانلود  
118 PRN-204 تدارک محل بود و باش و غذا
برای سیمینار سه روزه
آمریت لیلام ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۸/۱ دانلود  
119 PRN-045 ترموز برقی ریاست عمومی خزائن 05 / 08 /1397 09 / 08 /1397 دانلود  
120 PRN-211 تهیه آی دی کارت  ریاست منابع بشری 05/ 08 /1397 12/ 08 /1397 دانلود  
121 PRN-209 سه قلم جنس تکنالوژی  ریاست ارتباط وریاست خدمات 05 / 08 /1397 12 / 08 /1397 دانلود  
122 PRN-210 اجناس تکنالوژی قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذی 05 / 08 /1397 12/ 08 /1397 دانلود  
123 PRN-220 Controller Board وزارت مالیه 08 / 08 /1397 13 / 08 /1397 دانلود  
124 PRN-221 پنج سیت کارتریج وزارت مالیه 8/ 08 /1397 15 / 08 /1397 دانلود  
125 PRN-216 کمره فلمبرداری وکمره عکاسی وزارت مالیه 07 / 08 /1397 12 / 08 /1397 دانلود  
126 PRN-213 خریداری نه قلم جنس  ریاست ارتباط و ریاست املاک 8/ 08 / 1397 15 / 08 /1397 دانلود  
127 PRN-222 ترمیم پارتیشن آمریت آرشیف ریاست اسناد وارتباط 1397/08/8 9/ 08 /1397 دانلود  
128 PRN-219 خریداری گلدان لاجوردی میناتوری شده سایز کلان  ریاست عمومی دفتر 08 / 08 /1397 12 / 08 /1397 دانلود  
129 PRN-223 خریداری دو عدد بکس سفری کلان  ریاست عمومی دفتر 08 / 08 /1397 12 / 08 / 1397 دانلود  
130 PRN-224 خریداری دستمال کاغذی وکاغذ تشناب وزارت مالیه 08/ 08 /1397 12/ 08 /1397 دانلود  
131 PRN-225 خریداری 100 گرام زعفران وطنی برای سفر وزیر صاحب مالیه به ترکمنستان 08 / 08 /1397 12/ 08 /1397 دانلود  
132 PRN-228 تهیه فلم مستند جهت انعکاس دست آوردها وفعالیت های چهارسال اخیر وزارت وزارت مالیه 12 / 08 /1397 19/ 08 /1397 دانلود  
133 PRN-227 تهیه فلم مستند درمورد جمع آوری عواید ملی و مصرف بودجه ملی وزارت مالیه 12 / 08 /1397 19 / 08 /1397

دانلود

 
134 PRN-236 تدارک غذا برای برنامه آموزشی تدارکات ریاست تدارکات 12 / 08 /1397 19 / 08 /1397 دانلود  
135 PRN-237 تدارک قرطاسیه برای برنامه آموزشی تدارکات ریاست تدارکات 12 / 08 /1397 1397/8/19 دانلود  
136 PRN-233 تهیه لوح تقدیر برای متقاعدین  ریاست منابع بشری 13 / 08 /1397 19 / 08 /1397 دانلود  
137 PRN- 226 ترمیم تشناب های منزل سوم معینیت پالیسی معینیت پالیسی 1397/08/12 1397/7/19 دانلود  
138 PRN-238 خریداری البسه زمستانی برای محافظین مقام وزارت وزارت مالیه 15/ 08 / 1397 21/ 08 /1397 دانلود  
139 PRN-239 پنج قلم وسایل تکنالوژی  ریاست املاک دولتی وریاست اسناد وارتباط 15 / 08 /1397 21 / 08 /1397 دانلود  
140 PRN-231 کندن کاری ونصب منهول جدید آمریت گمرک میدان هوایی کابل 14 / 08 /1397 20 / 08 /1397 دانلود  
141 PRN-086 بیست عدد بطری UPS و رولر اسکنر
مورد نیاز
آمریت آرشیف 15/ 08 / 1397 21 / 08 / 1397 دانلود 150000
142 PRN-070 وسایل ومواد لابراتوار برای قوماندانی قطعه محافظت وعملیات های خاص تنفیذی 15/ 08 /1397 21/ 08 /1397 دانلود  
143 PRN-234

خریداری کتاب برای کتابخانه بورد حقوقی

وزارت مالیه 16 / 08 /1397 22 / 08 /1397 دانلود  
144 PRN-241 برش وانتقال پایه ها وترس های فلزی از مطبعه صکوک به محوطه آکادمی گمرکات وزارت وزارت مالیه 16 / 08 /1397 23 / 08 /1397 دانلود  
145 PRN-244 ترمیمات دفتر ریاست ارتباط خارجه ریاست عمومی دفتر ریاست عمومی دفتر 19/ 08 /1397 26 / 08 /1397 دانلود  
146 PRN-243 دریشی برای خانه سامانان صالون خیبر وزارت مالیه 19/ 08 /1397 23 / 08 /1397 دانلود  
147 PRN-245 ترجمه اسناد به زبان دری وپشتو وزارت مالیه 19/ 08 /1397 23/ 08 /1397 دانلود 58500
148 PRN-242 تهیه ونصب الماری  ریاست تدارکات 19/ 08 /1397 26 / 08 /1397 دانلود
            367,404
149 PRN-246 رنگمالی آبی وروغنی تعمیر لابراتوار معینیت عواید وگمرکات معینیت عو اید و گمرکات 19/ 08 / 1397 24/ 08 /1397 دانلود 498000
150 MASOB/AFG-29-PRN-109 }خریداری (Power Edge Blade Chassis Server وزارت مالیه  1397/08/20 26/ 08 / 1397 دانلود حکم 47 طرزالعمل
151 MASOB/AFG-28-PRN-110 }خریداری (Power Edge M1000e Blade Chassis Server) } وزارت مالیه 1397/08/20 26 / 08 / 1397 دانلود حکم 47 طرزالعمل
152 PRN-247 تهیه وتدارک مبلایل وفلتر برای جنراتور آکادمی گمرکات ومالیات آکادمی گمرکات ومالیات 22/ 08 /1397 28 / 08 / 1397 دانلود  
153 PRN-264 کارتریج پرنتر قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذی 22 / 08 /1397 27 / 08 /1397 دانلود 57000
154 PRN-150 قرارداد چهارچوبی ترمیم و سرویس دستگاه های UPS وزارت مالیه 26 / 08 /1397 30/ 08 /1397 دانلود  
155 PRN-160 واسکت و کلاه زرهی وزارت مالیه 27 / 08 /1397 03 / 09 /1397 دانلود  
156 MASOB/AFG-21-PRN-111 خریداری سرور برای دیتابیس وزارت مالیه 1397/08/30  07 / 09 / 1397 دانلود  
157 MASOB/AFG-22-PRN-153 خریداری (SAN Storage) وزارت مالیه 1397/0/30  07 / 09 / 1397 دانلود حکم 47 طرزالعمل
158 PRN-DMF-01 خریداری شش بالون گاز وزارت مالیه 23 / 10 /1397 26/ 10 /1397 دانلود  
159 PRN-DMA  03 خریداری تونر برای سکرتریت معین اداری وزارت مالیه 1397/10/25 1397/10/26 دانلود  
160 MASOB/AFG-22-PRN-153 SAN Storageخریداری وزارت مالیه 1397/08/30 1397/9/7 دانلود  
161 PRN-DMA-05 پرکاری و سرویس ایرکندیشن های وزارت مالیه وزارت مالیه 02 / 11 / 13 6/ 11 / 1397 دانلود  
162 PRN-DMA-04 مواد خوراکه ربع اول کودکستان محل کار وزارت مالیه وزارت مالیه 03/ 11 /1397 09/ 11 /1397 دانلود  
163 PRN-03 تهیه قرطاسیه ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه 1397/11/6 1397/11/13 دانلود  
164 PRN-02 تهیه و تدارک طعام نیمه چاشت و چاشت ورکشاپ ها وزارت مالیه 1397/11/7 1397/11/14 دانلود  
165 PRN-DMA-  06 مواد خوراکه ربع اول کودکستان معنیت عواید و گمرکات وزارت مالیه 1397/11/08 1397/11/05 دانلود  
166 PRN-DGCS-03 تهیه فایل با لوگوی وزارت مالیه برای ریاست محترم بورد حقیقی وزارت مالیه 1397/11/09 1397/11/13 دانلود  
167 MASOB-AFG-9-PRN-04 }خریداری (IT Security Equipment) } وزارت مالیه 1397/11/10 1397/11/20

 

دانلود

 
168 PRN-DMF-02 تهیه قرطاسیه ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه 1397/11/13 1397/11/20 دانلود  
169 PRN-DGCS-04 پ طرزالعمل 300 جلد ریاست تفتیش وزارت مالیه وزارت مالیه 14 / 11 /1397 22/ 11 /1397 دانلود  
170 PRN-DMA-07 تهیه دو قلم لوازم تکنالوژی ریاست محترم خدمات وزارت مالیه  13 / 11 / 1397 20/ 11 / 1397 دانلود  
171 DMCR-02PRN- تخته فرش و پرده برای تلاشی مامورین و مراجعین وزارت مالیه 1397/11/15 1397/11/22 دانلود  
172 MASOB-AFG-9-PRN-04 خریداری (IT Security Equipment) } وزارت مالیه 1397/11/10 1397/11/20 دانلود  
173 PRN-DMP-01 ترمیمات ریاست هماهنگی ارگانهای دولتی وزارت مالیه 1397/11/15 1397/11/23 دانلود  
174 PRN-DMCR-02 تخته فرش و پرده برای تلاشی مامورین و مراجعین وزارت مالیه 1397/11/15 1397/11/22 دانلود  
175 PRN- DGCS-7 خریداری لوزام برای ترمیم پرنتر ریاست مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه 1397/11/16 1397/11/20 دانلود