گزارشهای اجراآت

گزارش مختصر از اجراآت عمده و دستاوردهای سه ساله ۱۳۹۴-۱۳۹۶

نگاهی به وضعیت پروژه های ساختمانی گمرکات و مستوفیت ها - 1396

گزارش پلان سالانۀ مبارزه علیۀ فساد اداری - 1396

گزارش تفتیش داخلی وزارت مالیه طي سه ربع اول سال 1396

گزارش فعالیت ها و دستآورد های سال مالی ۱۳۹۵

گزارش مختصر اجراات بخش اطلاع رسانی وزارت مالیه

پلان مختصر وزارت مالیه برای سال مالی ۱۳۹۶

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای ریاست عمومی مالی و اداری در سال مالی 1395

گزارش از اجراات شش ماه نخست در مطابقت با پلان استراتيژيک وزارت ماليه سال مالی 9314

گزارش از اجراات ربع اول سال 1394 وزارت مالیه طبق پلان ستراتیژیک

گزارش از اجراات سالانه وزارت مالیه سال 1393 در مطابقت با پلان استراتیژیک

گزارش 5 ساله از دستآورد های ریاست منابع بشری از سال  1388 - 1393

راپور پروژه های ساختمانی مرکز و ولایات

گزارش از اجراات ربع اول وزارت مالیه سال مالی 1393 در مطابقت با پلان استراتیژیک

گزارش اجراات سالانه وزارت مالیه سال مالی 1392 در مطابقت با پلان استراتیژیک

گزارش مختصر از دستاورد ها و تطبیق برنامه های آموزشی ریاست منابع بشری طی سال 1392

گزارش اجراات نه ماه سال مالی 1392 در مطابقت با پلان ستراتیژیک

گزارش از اجراات شش ماهه سال مالی 1392 (19 سنبله 1392)

گزارش همکاریهای انکشافی 1391

گزارش گردهمائی مرور بر اجراات و دست آورد های مهم سال مالی ۱۳۹۱ و زارت مالیه

گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۲

ګزارش تطبیق برنامه های اموزشی سال ۱۳۹۱

گزارش اجراات نه ماه سال مالی 1391 در مطابقت با پلان ستراتیژیک

گزارش اجراات ۱۳۹۱ مدیر گمرک عمومی تورخم

گزارش اجراات سال ۱۳۹۰ وزارت مالیه  در مطابقت با پلان ستراتیژیک

گزارش همکاریهای انکشافی ۱۳۸۹

گزارش اجراات شش ماهه سال ۱۳۹۰

گزارش اجراات ربع اول سال ۱۳۹۰ وزارت مالیه 

گزارش مختصر اجراات سال ۱۳۸۹ وزارت مالیه