فورم شکایات

تماس از طریق ایمیل

اگر شما از نحوه ارائه خدمات در ادارات وزارت مالیه در زمینه نقض قوانین،عدم انجام وظیفه ،عدم رسیدگی به مشکلات، عدم پاسخگویی و یا ضعف در ارائه خدمات شکایت دارید ا ز طریق ایمیل آدرس  با ما در تماس شوید تا به مشکلات تان رسیدگی شود.

لطفا موارد ذیل را در ایمیل خویش ذکر نمایید.

  • اسم:
  • شمارهای تماس: شخصی/ دفتر/ خانه
  • پست الیکترونیکی
  • ادرس:

پیش از تنظیم و ارسال شکایت این جزئیات را در شکایت خود ذکر نمایید:

  1. نام ریاست/شعبه دخیل در موضوع.
  2. نام شخص دخیل در موضوع.
  3. چه وقت رخ داده است.
  4. چه اتفاق افتاده است.
  5. درکجا رخ داده است.
  6. و هرگونه اطلاعات مرتبط به موضوع

بعد ازینکه شکایت شما تکمیل گردید، ازشما مطالبه میگردد که به ایمیل ادرس ذیل به ما ارسال نمایید:

complaints@mof.gov.af

 complaints.mof@gmail.com

0796100000/ 0202106756