بیوگرافی مختصرداکتر محمد مصطفی"مستور"معین مالی وزارت مالیه

داکتر محمد مصطفی"مستور"فرزند محمدهاشم درسال 1347 درشهرکابل تولد یافته است.

بعد از فراغت از لیسه حربی ، تحصیلات عالی خویش را درفاکولته طب پوهنتون کابل به انجام رسانیده،تحصیلات بعــدی خویش را بهسطح ماسـتری ( (MBAادارهومنجمنت درموسسه تحصیلی پریستون شهرپشاورپاکستان به پایه اکمال رسانیده است.

وی ازسال 1372الی1383 دراکادمی علوم طبی ،موسسات غیر حکومتی(درزمان زمامداری طالبان)وبعدآ بحیث رئیس بخش کمک های خارجی وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده است . درماه قوس 1385به حیث رئیس بودجه وزارت مالیه انتخاب گردید وبعد ازسپری شدن سه ونیم سال درپست ریاست بودجه،براساس حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مالی وزارت مالیه مقررگردید.

وی به زبانهای ، دری، پشتو، اردو و انگلیسی تسلط کامل دارد.

شایان ذکراست که موصوف در اجرای امورات محوله از خود شایستگی بارزی نشان داده است که به پاس اجرای خدمات ارزشمند ومستعدانه،درسال 1386 نایل به تقدیر نامه ازجانب مقام وزارت مالیه نیزگردیده است.

آقای مستورسالیان درازی بامطبوعات کشور همکاری داشته ازوی آثارمتعدد وارزشمندی درنشریه های کشوربه چاپ رسیده است ، ضمنآ وی عضویت چندین سازمان منطقوی و بین المللی ،همکاریهای اقتصادی وانکشافی را داراست.