معین عواید و ګمرکات

محترم گل مقصود ثابت

محترم گل مقصود فرزند عبد الرسول بتاریخ 5 اپریل سال1974 در ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود. نامبرده تحصیلات ابتدایی خویش را در داخل کشور به پایۀ اکمال رسانیده و به منظور ادامۀ تحصیلات، عازم کشور ایالات متحدۀ امریکا گردید و در سال 1999 سند لیسانس خویشرا در رشتۀ اداره ، تجارت و محاسبه از کالج بیریا و همینطور در سال 2006 سند ماستری خویش را در رشتۀ ادارۀ عامه از پوهنتون ایالت کلیفورنیا اخذ نمود.

موصوف پس از اتمام دورۀ تحصیل در ادارات مختلف ایالات متحدۀ امریکا ایفای وظیفه نمود که خلاصۀ آن قرار ذیل است :

از06/ 1999 الی 11/2000 به حیث آمر اجرایوې(  (Operations Manager   در ادارۀ ټې. جې.مکس، ورجینیا، ایالات متحده امریکا (T.J. Maxx, Virginia, USA )  از11/2000\ الی 8/2004\ به حیث محاسب در سيټي بانک، سان فرانسسکو، کلیفورنيا، ایالات متحدۀ امریکا.

از 8/2004 الی5/2006 به حیث مدیر تجارتی   (Business Manager)  

در ( La Honda Pescadero Unified School District, California, USA  )

موصوف در ادارات فوق الذکر از موفقیت چشمگیری برخوردار بود تا جایی که چندین تقدیر نامه ومدال از ادارات فوق الذکر دریافت نموده است اما به نسبت علاقه و اشتیاقی که به خدمت در کشور داشت از ایالات متحدۀ امریکا دوباره به وطن برگشت و در وزارت مالیه پست ریاست تفتیش را احراز نمود و از الی 6/2006 الی 12/2008 به حیث رئیس عمومی تفتیش و مشاور وزیر مالیه ایفای وظیفه نمود.

موصوف در جریان کارو فعالیتش در ریاست تفتیش به موفقیت های شایانی دست یافت و ریاست تفتیش وزارت مالیه را که قبلاً با سیستم کهنه و فرسوده به پیش میرفت با معیار های جهانی تفتیش عیار نمود که در نتیجۀ دست آورد های شان هیئت رهبری جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم برآن گرفت تا موصوف را به حیث معین عوایدو گمرکات وزارت مالیه تعیین نماید و بدینوسیله ایشان از 2\2008 الی 1/2010 به حیث معین عواید و گمرکات وزارت مالیه ایفای وظیفه نمودند .

با تقرر ایشان در معینیت عواید و گمرکات در 2ماه و بیست روزطی سال 1388% 75 عواید دولت بلند رفت و همینطور در سال 1389 عواید دولت از معیار تعیین شده 10 ملیارد زیاد تر بدست آمد که در تاریخ معینیت عواید و گمرکات کشور بی سابقه بود .

و اینک با آمدن ایشان در ریاست پشتنی بانک این بانک سیستم کمپیوتری جدید CBS   وویسترن یونین، را تجربه می نماید و همینطور در عرصۀ جمع آوری قروض ، ظرفیت سازی ، خدمات تخصصی مشتریان و ... کار های بنیادی و مثبتی صورت گرفته است.

محترم گل مقصود ثابت به تجربه کاری و دستاورهای خوبی که در وزارت مالیه قبلاً داشت، یکبار دیگر در ماه مارچ ۲۰۱۳ به حیث معین عواید و گمرکات مقرر گردید.