وزارت مالیه

وزارت ماليه ترتیب و تطبيق بودجه، جمع آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تاديات دولت و تنظيم امور گمرکی را به عهده دارد .ضرور است تا هر دولت از دخل و خرج خود با خبر باشد تا با معلومات دقيق امکانات مالی دست داشته خود را تنظيم و آنرا بطور مؤثر تخصيص دهد. مهمترين شرط موفقيت يک دولت، جلوگيری از کسر بودجه است. برای جلوگيری از کسر بودجه بايد تناسب عوايد و مصارف در نظر گرفته شود و در تنظيم امور انها تدابير جدی اتخاذ و اقدامات لازم صورت گيرد تا از يکسو جمع آوری عوايد افزايش يابد و از سوی ديگر از مصارف بيجا جلوگيری گردد. چنانچه ميدانيد بخش زياد بودجه ما از طريق کمک های بين المللی تمويل ميشود، وزارت ماليه توانسته است روز تا روز نفوذ خود را بر انسجام وتنظيم کمک های بين المللی برای افغانستان افزايش دهد و حد اکثر تلاش گردد تا جذب کمک های بين المللی از مجاری دولتی انجام گردد.
وزارت ماليه طی سالهاى گذشته تلاش نموده تا فعاليت ها واجراات امور مالی خود را طبق اصول و موازين بين المللی عيار سازد که برای تحقق اين هدف، ايجاد نيروی بشری، طرح و تطبيق پاليسی ها و اصلاحات لازم را عملی کرده است. برای ارتقای ظرفيت کارمندان وزارت و رفع مشکلات آنها تدابير لازم را اتخاذ واجرا نمود. هدف وزارت ماليه اينست تا امور مالی کشور مبتنی بر اصول و موازين علمی اقتصادی تنظيم شود، افغانستان از ثبات، مصؤنيت و خود کفائی مالی برخوردار گردد و به اين ترتيب از بيت المال باحساب دهی و شفافيت کامل جهت رفع نيازمندی های مردم استفاده صورت گيرد.
در نهايت، وزارت ماليه قادر به اين خواهد بود تا حضور قوی خود را در تمام ساحات مالی داخلی اعمال نموده و اعتبار خود را طوری ازدياد بخشد که در داخل کشور اقتصاد متکی بر بازار آزاد و فعاليت های تشبثاتی را مورد حمايت قرار داده و در عرصه بين المللی، تمويل کنندگان و سرمايه گذاران خارجی را به اين مسئله مطمئن خواهد ساخت که افغانستان دارای اداره سالم اقتصادی بوده که  در همه موارد فعاليت های وزارت ماليه ممد واقع میشود.

دیدگاه:

ایجاد افغانستان با ثبات با اقتصاد مطمئن و خود کفاء، داراي حکومتي کھ قوانین مالي در آن حاکم و یک وزارت حسابده کھ پاسخگوي نیازمندی های مردم باشد.

ماموریت :

اجراي اصلاحات مالي بر مبناي موازین علمي، در مطابقت با معیار ھاي بین المللي بھ منظور ایجاد اداره سالم امور مالي در کشور

اھداف :

اھداف وزارت مالیھ عبارتند از :
1.    بسیج سازي عواید و ادارۀ امور مالي دولت
2.    تقویھ مدیریت اقتصادی و توسعھ رشد اقتصادي
3.    ادارۀ ثروت ملي
4.    تقویھ اداره سالم
5.    پیشگام بھترین اجراآت در بین سکتور عامھ افغانستان