حکومتداری الکترونیکی

بخش دولتداری الیکترونیکی ویب سایت، پروژه ها، توقعات و چالشها احتوا میکند.

پروژه:
در بخش دولتداری الیکترونکی پروژه های وزارت مالیه طور ذیل اند:
سیستم معلوماتی تنظیم مالی افغانستان(AFMIS) که از طرف وزارت مالیه حمایت میشود.
سیستم خودکار برای گمرکات(ASYCUDA) که از طرف بانک جهانی حمایت میشود.
انترنیت
ایمیل
سیستم معلوماتی اداره منابع بشری(HRMIS)
سیستم پلان بودجه سازی دولت که از طرف UNDP حمایت میشود
سیستم اداره کمک (DAD) که از طرف UNDP حمایت میشود
بخش ویب ریاست بودجه که از طرف UNDP حمایت میشود

ویب سایټ:
ویب سایټ رسمی وزارت مالیه: www.mof.gov.af است.

کاربردهای تکنالوجی معلوماتی:
کاربردهای مهم تکنالوجی معلوماتی:
سیستم معلوماتی اداره مالی افغانستان(AFMIS): انجام شده است.
سیستم خودکار برای معلومات گمرک(ASYCUDA) برای بررسی گمرکات زیر کار است.
ASYCUDA Server application: برای ارتباط بین Oracle و ASYCUDA انجام شده است.
سیستم SIGTAS برای مالیات زیر کار است.
سیستم پلان بودجه دولتی(SBPS) که برای تخصیص و تعمیل بودجه استعمال میشود، انجام شده است.
بخش ویب بودجه: پخش معلومات عام، دولتی و شرکاء: انجام شده است.

تنظیم معلومات: بعض دتابیسها است که ایجنسی را حمایت میکند:
دتابیس کمک دهنده انکشافی (DAD) انجام شده است.
دتابیس AFMIS : گزارش، تادیات خاص و دتابیس تنظیم قرض: انجام شده است.
دتابیس ARA

وزارت مالیه معلومات خود در داخل اداره، با دیگر ادارات و استفاده کننده گان خارجی شریک میسازد. وزارت مالیه برای شریک ساختن معلومات پالیسی امنیتی دارد.

تنظیم اسناد: در داخل اداره بیش از ۱۰۰۰ اسناد توسط انترنیت انتقال یافته است.