سخنرانی های وزیر مالیه

 

 

متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ حضـور وکلای محترم ولسی جرگه در مورد عمده ترین دستاوردها و فعالیت های پلان شدۀ وزارت مالیه 26 حمل 1397

متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ حضـور وکلای محترم ولسی جرگه در مورد مسودۀ بودجۀ ملی 1397

متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ حضـور اعـضای محترم مـشرانو جرگه در مورد مسودۀ بودجۀ ملی 1397

متن سخنرانی وزیر مالیه در سومین جلسۀ هیئت عالی رتبه (SOM) - 13 میزان 1396

متـن سخـنرانی شاغـلی اکلیل حکیمی وزیـر مالیۀ به اعـضای مـحترم ولـسی جرگه در مورد دستآوردهای اخیر وزارت مالیه 10 جوزا 1396

متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستانحضـور اعـضای مـحترم ولـسی جرگه یوم شـنبه مـؤرخ 4 قوس 1395

متن سخنرانی وزیر مالیه به اعضای ولسی جرگه حین تقدیم نمودن مسوده بودجه ملی سال 1396

متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ  به اعـضای محترم مـشرانو جرگه در مورد مسودۀ بودجۀ ملی 1396

بیانیۀ وزیر مالیه در مورد کنفرانس بروکسل به شـورای مـحترم ملی جـمهوری اسلامی افغانستان 

بیانیۀ شاغلی اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان در حضور مشرانو جرگه هنگام تقدیم بودجۀ ملی سال ۱۳۹۵

متن سخنرانی وزیر مالیه، جناب اکلیل حکیمی در مراسم معرفی شان در وزارت مالیه

بیانیۀ جناب اکیل احمد حکیمی وزارت مالیۀ،در حضور ولسی جرگۀ

متن بیانیه داکتر حضرت عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه حین تقدیم نمودن بودجه ملی سال 1394 به مشرانو جرګه

منن بیانیه وزیر مالیه در ولسی جرگه حین تقدیم نمودن بودجه ملی سال ۱۳۹۳

متن سخنرانی دوکتور حضرت عمر زاخیلوال در حضور مشرانو جرګه همگام تقدیم نمودن بودجه سال 1393

متن سخنرانی وزیر مالیه در جلسه سالانه بانک انکشاف اسلامی در تاجکستان

بیانیه وزیر مالیه افغانستان در حضور ولسی جرگه همگام تقدیم بودجه ملی سال ۱۳۹۲

متن بیانیه وزیر مالیه در مشرانو جرګه در مورد بودجه سال ۱۳۹۲

متن سخنرانی داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در کنفرانس بین المللی توکیو

متن سخنان وزیر مالیه در گردهمایی سالانه بازنگری اجراات وزارت مالیه

متن بیانیه وزیر مالیه در ولسی جرگه حین استیضاح