تماس با ما

ایمیل آدرس: Tamas@mof.gov.af

شماره تماس:0202106409

 

مالیه دهنده گان محترم می توانند از طریق تماس با شماره ذیل پیشنهادات، شکایات و خواسته های شان را ثبت نمایند.
شمارۀ تماس عمومی 0755840111: