مقالات اقتصادی

 

چرا عواید ملی در دو سال اخیر افزایش یافته است؟

اصلاح نظام گمرکی گام اول توسعه اقتصادی

الکترونیکی سازی گمرکات زمینه ساز تسهیلات تجارتی

حکومت داری الکترونیکی

خصوصی سازی کابل بانک

خودکفایی اقتصادی بر پایه از تولید ملی

سهم بافندگی در صادرات ملی

صندوق بین المللی پول و انتظار خود کفایی افغانستان

صندوق بین المللی پول و توسعه اقتصادی افغانستان

فراهم آوری تسهیلات برای تجار ملی

مقدمه بر نقش ترانزیتی افغانستان در طول تاریخ

نقش زراعت در توسعه پایدار اقتصادی 

نقش سیستم اسیکودا در ترانزیت محموله های تجارتی

نقش کمک های بین االمللی در رشد و توسعه اقتصادی

نقش گمرک الکترونیک در کاهش قاچاق اموال تجارتی

نقش گمرک الکترونیکی شفافیت امور بخش دوم

نقش گمرکات الکترونیکی بخش اول

نقش مالیات در افزایش در آمد دولت

از کنفرانس لندن تا بروکسل

اهداف و دستاورد های کنفرانس بروکسل

افغانستان در محراق توجه بین امللی

اهداف و دستاورد های نشست بورد مشترک

رمز گشایی روابط هند و افغانستان

کشوری که مرکز ثقل تجارت آسیا است

آسان خدمت سهولت را فراهم می کند

بودجه ملی سال مالی 1397 افغانستان:

مبارزه با واقعیت های دشوار از طریق تسریع روند اصلاحات