داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
: تهیه وتدارک جنراتور های مورد نیاز گمرک ولایت هرات ، وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک جنراتور های مورد نیاز گمرک هرات، بندر اسلام قلعه و تورغندی، وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/97/NCB/109-rebid که به روش باز صورت میگیرد...
Feb 04, 2019 Mar 03, 2019
اعلان آگاهی عامه پروژهء تهیه وتدارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها وگمرکات وزارت مالیه
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژهء تهیه وتدارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها وگمرکات وزارت مالیه. دارای نمبر قرارداد MOF/97/NCB/132را...
Feb 03, 2019 Feb 10, 2019
تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عواید وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عواید وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد، اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش مموری از آدرس ذیل بعد...
Jan 28, 2019 Feb 20, 2019
تهیه و تدارک عقد قرارداد چهارچوبی ترمیم و نصب پرزه جات و سایط پروژه ساختار بودجه و انسجام کمک ها مربوط وزارت مالیه
بدینوسیله وزارت مالیه از تولید کنندگان و تهیه کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سر بسته خویش را غرض عقد قرارداد چارچوبی جهت تهیه و تدارک عقد قرارداد چهارچوبی ترمیم و نصب پرزه جات و سایط پروژه ساختار بودجه و انسجام کمک ها مربوط...
Jan 27, 2019 Feb 17, 2019
تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی گمرکات و مالیات
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی گمرکات و مالیات دارای نمبر تشخیصیه MOF/98/NCB/044که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری...
Jan 26, 2019 Feb 19, 2019
اعلان پروژه اعمار یک باب هنگر معه دو باب اطاق،پرکاری و کانکریت ریزی ساحه و اعمار یک باب ورکشاپ مجهز در ساحه اکادمی ګمرکات وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی)اعمار یک باب هنگرمعه دو باب اتاق،پرکاری و کانکریت ریزی ساحه و اعمار یک بابورکشاپ مجهز در ساحه اکادمی ګمرکات وزارت مالیه ( که داراینمبر تشخیصه...
Jan 19, 2019 Feb 11, 2019
اعمار یک باب هنگر در پارک A ، ترمیمات اساسی هنگر موجوده و ساخت پارتیشن و سایر ملحوظات در منزل اول دیتا سنتر تعمیر مرکزی وزارت مالیه دارای شماره داوطلبی (MOF/98/NCB/024)
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار یک باب هنگر در پارک A ، ترمیمات اساسی هنگر موجوده و ساخت پارتیشن و سایر ملحوظات در منزل اول دیتا سنتر تعمیر مرکزی وزارت مالیه به اساس قرارداد...
Jan 16, 2019 Feb 06, 2019
دریافت مستهلک (فروشنده) گاز LPG مساعدت شده از طرف کشور جاپان
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی دریافت مستهلک (فروشنده) گاز LPG مساعدت شده از طرف کشور جاپان برای سال های 2014 و 2015 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان انگلیسی...
Jan 16, 2019 Feb 04, 2019
نصب آنتن انترنتی در ساحه تپه واشک
جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه نصب آنتن انترنتی در ساحه تپه واشک که به روش باز ملی صورت میگیرد، اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی آخـــرین میعاد ضرب...
Jan 15, 2019 Feb 05, 2019
تدارک اجناس مورد ضرورت سیستم ضد حریق آرشیف تعمیر مرکزی وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه تدارک اجناس مورد ضرورت سیستم ضد حریق آرشیف تعمیر مرکزی وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد، اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش مموری...
Jan 15, 2019 Feb 06, 2019
صفحه 1 از 32