اعلان آگاهی عامه تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران ذکور و اناث وزارت مالیه عنوان: تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران ذکور و اناث وزارت مالیه

تاریخ نشر: Dec 30, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران ذکور و اناث وزارت مالیه

دارای نمبر قرار داد   MOF/97/NCB/123  را با شرکت خدماتی لوژستیکی اربن لید به قیمت مجموعی مبلغ 1،158،014(یک میلیون و یک صدو پنجاه هشت هزار چهارده)  افغانی عقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی توانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات -کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات- مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران ذکور و اناث وزارت